Dansk Jernbane-Klub Vedtægter

§ 1 - 3     § 4     § 5 - 11

§ 1.
Foreningens navn er Dansk Jernbane-Klub.
    Foreningen, der har hovedsæde i København, er stiftet den 15. januar 1961 og henvender sig til alle jernbaneinteresserede. Dens formål er at fremme kendskabet til og interessen for enhver art af jernbanedrift.
    Formålet søges fremmet bl.a. ved afholdelse af møder og udflugter samt ved oprettelse af et arkiv og udsendelse af foreningens medlemsblad og andre publikationer.
    Foreningen arbejder for formidling af dansk kulturarv ved bevarelse og restaurering af jernbanemateriel af særlig interesse, primært med henblik på anvendelse i de i § 9 nævnte baneforeninger og i foreningens museumsvirksomhed.
    Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske foreninger, institutioner og museer, hvor et sådant samarbejde kan fremme foreningens formål.
  § 2.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Hovedbestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab eller udelukke et medlem, hvis handlemåde efter hovedbestyrelsens opfattelse berettiger dette, men vedkommende kan indbringe afgørelsen for den ordinære generalforsamling.
    Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til de i § 4 nævnte tillidsposter.
    Foreningen kan udnævne æresmedlemmer.
    Et medlem, der ikke inden den 1. marts har betalt kontingent, betragtes som udmeldt af foreningen.

§ 3.
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i en week-end i marts, april eller maj måned efter indkaldelse, der skal tilsendes medlemmerne senest to måneder før generalforsamlingen.
    Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke generalforsamlingsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen mv., der er på valg.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2.   Beretning om foreningens virksomhed i det
      forløbne år og oplysning om planerne for det
      kommende år.
3.   Godkendelse af det reviderede regnskab, der
      skal være medlemmerne i hænde senest syv
      dage før generalforsamlingen.
4.   Fastsættelse af kontingent og evt.
      optagelsesgebyr for det følgende kalenderår,
      jævnfør §5.
      Hovedbestyrelsens forslag herom skal være
      medlemmerne i hænde sammen med
      regnskabet.
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen m.v.
      i henhold til § 4.
7.   Eventuelt.
  Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 i dagsordenen skal være formanden i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.
    Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden tre måneder, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer begærer dette, og kan gøre det, når den finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal i begge tilfælde tilsendes medlemmerne senest en måned før.
    Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.Side 1 af 3