Dansk Jernbane-Klub Vedtægter

§ 1 - 3     § 4     § 5 - 11
§ 4.
Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, et medlem valgt af foreningens salgs- og arkivafdeling, et medlem valgt af Djurslands Jernbanemuseum samt et medlem for hver af de i § 9 nævnte baneforeninger, valgt af disses driftsudvalg/bestyrelse.
    Generalforsamlingen vælger derudover to revisorer og to revisorsuppleanter.
    De generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at fem medlemmer afgår i ulige årstal, og fire medlemmer afgår i lige årstal. Øvrige valg er etårige.
    Såfremt to eller flere generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer måtte træde tilbage før deres valgperiodes udløb, og der er mere end tre måneder til næste ordinære generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der vælger nye hovedbestyrelsesmedlemmer som erstatning for de tilbagetrådte. De nyvalgte vælges for den resterende del af de tilbagetrådtes valgperioder.
    De personer inden for hver kategori, der opnår størst stemmetal på generalforsamlingen, anses for valgt, idet de stemmeberettigede i hver valgomgang tildeles et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges til den enkelte kategori. I hovedbestyrelsen stemmes ved konstitueringen efter tilsvarende regler.
 
    Hvert år på det første møde efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig med formand og kasserer og udpeger af sin midte et forretningsudvalg på syv personer.
    Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, herunder omfanget af forretningsudvalgets kompetence.
    Hovedbestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formål. Foreningens formand og to hovedbestyrelsesmedlemmer kan tilsammen tegne foreningen.
    Ingen forpligtelser kan påtages og ingen udgift afholdes uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen.
    For forpligtelser, der er påtaget på foreningens vegne, hæfter dennes formue, og der kan intet krav gøres gældende mod de enkelte medlemmer.
    Hovedbestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. På begæring af mindst fire hovedbestyrelsesmedlemmer indkalder formanden med mindst syv dages varsel hovedbestyrelsen til møde inden en måned efter, at begæring herom er fremsat.
    Til støtte for hovedbestyrelsens arbejde samt til fremme af fælles anliggender nedsættes en kontaktgruppe bestående af hovedbestyrelsen samt de ansvarlige ledere fra de i § 8 nævnte arbejdsgrupper. Kontaktgruppen afholder møde mindst een gang årligt, og kontaktgruppemøder betragtes som udvidede hovedbestyrelsesmøder, hvor alene hovedbestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Side 2 af 3