Dansk Jernbane-Klub Vedtægter

§ 1 - 3     § 4     § 5 - 11
§ 5.
Regnskabsåret fastsættes af hovedbestyrelsen. Medlemskontingentet gælder for et kalenderår, således at indbetalte kontingenter forholdsmæssigt i regnskabsåret henføres til det relevante årsregnskab.

§ 6.
Udgivelse og formidling af jernbanelitteratur samt drift af DJK's jernbanehistoriske arkiv varetages af foreningens salgs- og arkivafdeling.
    Regulativ for salgs- og arkivafdelingens virksomhed fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling.
Afdelingens aktive medlemmer vælger efter regler, som er fastsat i dette regulativ, en leder, der er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen samt ansvarlig for overholdelse af de af myndighederne fastsatte regler og påbud.
    Der aflægges særskilt regnskab for afdelingen, men dennes aktiver og passiver indgår i DJK's formueopgørelse.

§ 7.
Djurslands Jernbanemuseum varetager indsamling, registrering og formidling i forbindelse med driften af jernbanemuseet i Ryomgård.     Regulativ for Djurslands Jernbanemuseum fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling.     Afdelingens aktive medlemmer vælger efter regler, som er fastsat i dette regulativ, en leder, der er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen samt ansvarlig for overholdelse af de af myndighederne fastsatte regler og påbud.     Der aflægges særskilt regnskab for afdelingen, men dennes aktiver og passiver indgår i DJK's formueopgørelse.
  § 8.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte opgaver inden for foreningen, herunder afholdelse af udflugter m.v. og varetagelse af lokale medlemsaktiviteter - møder, studieture og agitation. Retningslinier for arbejdsgruppernes virksomhed fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling.

§ 9.
Til varetagelse af kørsel med veterantog og drift af veteranbaner kan grupper af foreningens medlemmer med hovedbestyrelsens samtykke oprette lokale baneforeninger.
    Der aflægges selvstændigt regnskab for baneforeningerne, og disses aktiver og passiver indgår ikke i DJK's formueopgørelse.
    I baneforeningernes navn skal navnet Dansk Jernbane-Klub indgå, og baneforeningernes vedtægter, der ikke må være i modstrid med DJK's formål, skal godkendes af DJK's hovedbestyrelse.

§ 10.
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling og yderligere bekræftes på en ny generalforsamling, der skal afholdes inden tre måneder.

§ 11.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte og skal bekræftes med samme flertal på en ny generalforsamling, som skal afholdes inden tre måneder.
    Samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver inden for foreningens formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub den 4. juni 2005.

Side 3 af 3