Resume af
Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub

Lørdag 12/6 2004 på Vogn-Ex

BEMÆRK! Resumeet må ikke forveksles med det officielle referat fra hovedbestyrelsesmødet,
men er skrevet af undertegnede med henblik på at informere om DJK og hovedbestyrelsens (HB) arbejde og aktiviteter.


Nyt fra formanden og næstformanden
 • Der tages initiativ til at genoptage arbejdet i arbejdsgruppen med henblik på udarbejdelse af et regnskabs- og revisionsregulativ (Regulativet udarbejdes som følge af, at de enkelte baner ikke længere skal have den samme eksterne revisor. For at få et vist ”fælles fodslag” og bedre mulighed for at læse regnskaberne, har man derfor ønsket at udarbejde nogle fælles regnskabs- og revisionsregulativ., red. bem.).
 • Dansk Jernbane-Klub har stadig ikke modtaget en afgørelse om, hvorvidt ”Jernbanen” kan modtage offentlig portostøtte.
 • Efter indhentning af de sidste 2004-kontingenter synes medlemstallet at nå op på godt 2700 DJK-medlemmer (svarende til det budgetterede).
 • DJK deltager i Kulturnatten i København 2.-3. oktober i samarbejde med Sporvejs Historisk Selskab. Museumsbanen har givet tilsagn om at stille med materiel til arrangementet, der afholdes ved DJKs adresse på Vogn-Ex ved hovedbanegården i København.
 • Det forestående formandsskifte (næstformand Thomas N. Olesen afløser Lars Henning Jensen som formand pr. 1/10 2004, red. bem.) betyder, at man skal søge nye, aktive kræfter til DJKs hovedbestyrelse.
 • Forsikringsmæssige teknikaliteter gør, at DJK anpartsselskab bag vognhallen i Marslev er nødsaget til at tegne en forsikring der dækker personer der arbejder i/ved vognhallen. En sådant forsikring kan DJK desværre ikke tegne for foreningens øvrige arbejdssteder, hvilket giver en beklagelig skævhed. Det blev dog vurderet væsentligere at have de specielle forsikringsforhold i orden for anpartsselskabet bag vognhallen.
Nyt fra baner og øvrige HB-medlemmer

DJK Rejser: God tur til Hartzen. Der planlægges ny tur til Prag i september.

Blovstrød-banen: Mange særtog. Damplokomotivet B4s revision er forlænget til nytår med udsigt til forlængelse med i første omgang 3 år.

Arkiv- og salgsafdelingen: Blev opfordret til at bruge lokalforeningerne til at repræsentere DJK rundt om i landet, hvis salgsafdelingen har svært ved selv at deltage.

D-maskinegruppen: Arbejdet med OHJ 38 skrider frem. Virkelig gode faciliteter på arbejdsstedet i Kalundborg. Man har lavet låneaftale med Nordsjællands Jernbaneklub om damplokomotivet SJ 1307 og vognen SB C32 for sommeren 2004. Vognen CR 3622 overgår fra MHVJ til D-maskinegruppen.

Museumsbanen: BaneDanmark har renoveret ca. 5 km spor (bl.a. overkørsler, ballastrensning, sporstopning) på Bandholmbanen i forbindelse med et uddannelsesprogram.

GM-gruppen: Er blevet inviteret til at deltage i GM-arrangement på Danmarks Jernbanemuseum i Odense til august. Har med negativt udfald undersøgt mulighederne for at køre tilbringertog i samarbejde med museet i Odense i forbindelse med arrangementet.

Mariagerbanen: Sæsonen 2004 er godt i gang med bl.a. mange særtog. HV3 forventes at være køreklar i 2005.

Limfjordsbanen: Har være på Skagensbanen og det ser pænt ud med særtog. Sporet til Limfjorden er nu renoveret og LFB laver aftale med Aalborg Havn om den praktiske afvikling af veterantogskørsel i forbindelse med udflytningen af godsrangeringen til sporene på Østhavnen. OHJ no. 5 står ikke umiddelbart for færdiggørelse.

DJK-udflugter: Der planlægges tur til Bornholm og resterne af De Bornholmske Jernbaner inden udgangen af september.

Økonomi
 • Afgørelsen om portostøtte til Jernbanen eller ej er ikke uvæsentlig for foreningens økonomi og likviditet.
 • Det skal undersøges, hvorfor trykkeriomkostningerne til Jernbanen ikke er faldet i takt med sidetallet.
 • Det bør generelt give anledning til opmærksomhed, når baner operer med negativ egenkapital, da det betyder, at de ikke umiddelbart kan svare deres forpligtigelser udadtil. Det bør i sådanne tilfælde uddybes af banerne af hensyn til gennemsigtigheden. Hænger dog sammen med, at banerne typisk kun har udgifter i 1-2 kvartal, hvorefter de får indtægter ved sommerens kørsler. Derfor er det specielt negativ egenkapital i 3.-4.-kvartal der er problematisk.
 • Enkelte baner er stadig for dårlige til at indsende kvartalsregnskaber til DJK.
 • Limfjordsbanen fik godkendt anvendelsen LFBs revisor (jf. Samarbejds- og Solidaritetsaftalen). De øvrige baner opfordredes til at få gjort tilsvarende.
Materielsager og andet
 • DJK har ikke hørt så meget fra jernbanemuseet i Ryomgård vedrørende museets ønske om optagelse i DJK. DJK tager kontakt til museet for at høre til situationen.
 • DJKs N-maskinetender afhændes eller skrottes.
 • En række køretøjer (bl.a. VNJ skinnebusser) fra Jylland er transporteret til vognhallen i Marslev.
 • HB-medlemmerne må og opfordres til at informere om arbejdet i HB på den måde man finder det mest hensigtsmæssigt indenfor de givne rammer og hensyn. Der opfordredes kraftigt til at bringe referat fra HB-møderne i Jernbanen.
Hovedbestyrelsens medlemmer:

Lars Henning Jensen (formand)                   Erik Lysebjerg (D-maskinegruppen)
Thomas N. Olesen (næstformand) Arne Brandt (GM-gruppen) Henrik B. Jensen deltog.
Gunnar W. Christensen (kasserer) Carsten Buhl (Museumsbanen)
Poul Kaspersen Ebbe Markholm (Bloustrød-banen)
Mehmed Aksoy Michael Winther (Limfjordsbanen)
Søren Bay Jørgen Schwarts (Mariagerbanen)
Jakob Schultze Lasse Toylsberg-Petersen (VTV) Deltog ikke
Keld Haandbæk Wagn Larril (Salgs- og arkivafdelingen
Svend Korsgaard Deltog ikke 


Har du spørgsmål eller kommentarer til de nævnte sager og anliggender, er sådanne meget velkomne!

Dansk Jernbane-Klub og hvoedbestyrelsen kan kontaktes ved at:
- Skrive til DJK på
- kontakte formand Lars Henning Jensen (98 57 22 57)
- kontakte Limfjordsbanens HB-medlem Michael Winther (98 11 44 24 / )
- kontakte andre HB-medlemmer (kontaktinformation findes på bagerste side i Jernbanen eller på dette link.)


Med venlig hilsen
Michael Winther