Resume af
Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub

Afholdt 12.00 – 18.30 på Vogn-Ex i København søndag d. 8. august 2004

Nyt fra formanden og næstformanden
 • Der er set udkast til vedtægter for en DJK-lokalafdeling i tilknytning til jernbanemuseet i Ryomgård.
 • Intet væsentligt nyt vedr. de fremtidige planer for området omkring Vogn-Ex i København

  Nyt fra baner og øvrige HB-medlemmer
 • DJK Udflugt: Bornholms-turen næsten udsolgt (godt 20 af 29 pladser).

 • Limfjordsbanen: Sæsonen går godt i Aalborg med mange rejsende og pænt med særtog.
      Har fået aftale i stand med Aalborg Havn ang. anvendelse af sporet til Østhavnen.

 • Mariagerbanen: Det ser pænt ud. Lidt flere rejsende og også fremgang rent økonomisk.
      Kører tog på Lemvigbanen. En tur med damp, resten med diesel pga. brandfare. VLTJ 7 kører i stedet på bjergbanen.
      Personaleudflugt Herning – Mariager t/rt for Arriva. Arrangementet sker med anvendelse af GM-gruppens My 1126
      og VtV-vogne mellem Herning og Handest. MHVJ-damp Handest – Mariager.

 • Salgs- og arkivafdelingen: Der er sommerstille. Har modtaget diverse møbler og materialer fra Jernbanetilsynet.
      Køge-Ringsted-bogen sendes til trykning i løbet af kort tid (2 uger). Mariagerbanebogen ikke klar til udgivelse,
      men der arbejdes på en løsning.

 • D-maskinegruppen: God sæson på Høng-banen. Der har været god brug for ekstravognen indlånt fra
      Nordsjællands Veterantog.

 • Veterantog Vest, der tilbyder hovedkassen et kortfristet lån. Meget positivt at de dels har haft en god sæson,
      dels tilbyder dette af eget initiativ. VtV har på eget initiativ (positivt!) aftalt afvikling af skyldner til hovedforeningen.
      Regnskabet fra VtV er ikke indleveret til eksterne revision, hvilket ikke er heldigt. VtV meddeler, at processen er i gang.

 • Medlemsregisteret og DJK Rejser: 2720 DJK-medlemmer pr. 7/8 2004. Pragh-turen udsolgt - 40 personer tilmeldt.

 • GM-gruppen Der er stadig mange ubehagelige regninger og der mangler mandskab.
      Der arbejdes heldigvis på at skaffe kunder – bl.a. køres der ”sprut-tur” fra København til Rødby
      to weekender (lørdag og søndag) i september.

  Økonomi
  Kassereren gennemgik hovedforeningens forskellige regnskaber. Positivt, at foreningens likviditetstilstand opretholdes trods en væsentlig nedskrivning af kassekreditten. Likviditeten stram, men der er ingen tendens til øget gældsstiftelse.

  Næstformanden redegjorde for budget-forslaget for 2005. Biblioteksstyrelsen har accepteret Jernbanen som berettiget til fremtidig portostøtte. Opjusteringen i de budgetterede kontingentindtægter bygger på kontingentjusteringerne. Ændring i de aktuelle portopriser medfører en fordobling af de budgetterede portoudgifter i forhold til Budgettet 2003-04. Budgettet til hvervekampagner fordobles for at yde en større indsats på dette felt. Budgetforslaget for hovedkassen 2004-05, og ditto for Materiel- og vognhalskassen blev vedtaget.

  Materielsager
  DBJ-postvognen Blovstrødbanen ønsker at ombygge DBJ-postvognen fra 2-akslet vogn til bogievogn (roevogns-bogier), så den kan køre med damptogene. De ønsker tillige at ændre koblingssystemet. Spørgsmålet førte til en del diskussion. Der viste sig dog klar opbakning til at vognen må ombygges såfremt a) at der kan argumenteres overbevisende for, at der ikke findes alternative og bedre løsninger, b) at de dele der afmonteres bevares og magasineres i Marslev, c) at Blovstrødbanen selv forestår transporten af delene til Marslev. Hovedbestyrelsen lagde ved denne beslutning vægt på, at de dele der ændres på, i forvejen er uoriginale, og at man har mulighed for umiddelbart at tilbageføre vognen til dens nuværende tilstand.

  Styrevogn DJK har skrevet til DSB angående erhvervelsen af en styrevogn. Endnu ingen respons fra DSB.
  CRM-vogn DSB Museumstog ønsker ikke vognkassen fra DJKs CRM-vogn.
  Maglemøllevognene DJK anskaffer sig 2 gamle DSB Kj-undervogne med henblik på at lave en køreklar Kj-vogn.
  N-maskinetender DSB Museumstog har takket nej tak til N-maskinetenderen.
  Y-tog Nordjyske Jernbaners Y-tog forstår en snarlig udrangering. Planerne for deres fremtidige skæbne undersøges.
  Ardelt 119: Har nogle brug for en køreklar Ardelt 119 – evt. GM-gruppen?

  Forskellige anliggender

  Priser Hovedbestyrelsen diskuterede principper for prisfastsættelse, når DJK-baner flytter materiel for andre i DJK-familien. Afvejningen består i, at man internt i DJK-familien ikke må tjene på at udføre materieltransporter for andre familiemedlemmer, men at operatøren selvfølgelig skal have dækket de udgifter (bredt forstået) banen måtte have for at kunne medvirke ved transporten. Operatører der udfører transporter for andre i familien, skal yde et forholdsmæssigt fradrag i prisen, hvis de selv har vogne der indgår i transporten.

  Jernbanen På grund af uforholdsmæssigt store omkostninger ved indhæftning af ”de grå sider” i Jernbanen og nye portoregler, er det besluttet, at bladet fremover udkommer med 6 numre af Jernbanen og en genindførsel af Jernbanen eXtra med 4 årlige numre. Man valgte denne løsning eftersom den rummer de klart største fordele i forhold til portopriserne.

  Regnskabs- og revisionsregulativ Medio september fremlægges et regnskabs- og revisionsregulativ til godkendelse og følgende ikrafttræden. Regulativet skal udstikke retningslinjer for en konform og dermed mere gennemskuelig indreapportering af banernes økonomi. Det er nødvendigt, eftersom der ikke længere er krav om benyttelse af en fælles ekstern revisor for hele DJK.

  DJK Sekretariatet Blandt andet det forestående formandsskifte medfører en ændring af DJKs sekretariat. Dette forstærker et generelt behov for flere arbejdende kræfter til bl.a. hovedbestyrelsen.

  Vognhallen BaneDanmark vil desværre ikke afhænde arealet i Marslev som DJK ellers havde ønsket at købe. BaneDanmark så ej heller nogen aktuel mulighed at udvide DJKs bygninger i Marslev. Der afventer arbejde med sporskifterne foran hallen. Arbejdet er overkommeligt, men det blev diskuteret, i hvilket omfang det ville fremme færdiggørelsen af vognhalsprojektet, hvis de enkelte baner og afdelinger bidrog med arbejdshold fx over en weekend.

  Kulturnatten DJK har ikke fået tildelt tilskud til at køre tog i forbindelse med kulturnatten i København. Arrangementet med Maribobanen opgives derfor.

  Resume på nettet Foruden optrykning i foreningens blad, vil det korte resume af hovedbestyrelsesmøderne fremover også kunne findes på DJKs hjemmeside www.jernbaneklub.dk .

  Næste møder:
  Lørdag 30. oktober
  Lørdag 4. december

  Hovedbestyrelsens medlemmer:
  Lars Henning Jensen (formand)
  Thomas N. Olesen (næstformand)
  Gunnar W. Christensen (kasserer)
  Poul Kaspersen
  Mehmed Aksoy
  Søren Bay
  Jakob Schultze
  Keld Haandbæk
  Svend Korsgaard
             Erik Lysebjerg (D-maskinegruppen)
  Arne Brandt (GM-gruppen)
  Carsten Buhl (Museumsbanen)
  Ebbe Markholm (Bloustrød-banen)
  Michael Winther (Limfjordsbanen)
  Jørgen Schwarts (Mariagerbanen)
  Lasse Toylsberg-Petersen (VtV)
  Wagn Larril (Salgs- og arkivafdelingen)


  Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er disse meget velkomne!

  Dansk Jernbane-Klub og hvoedbestyrelsen kan kontaktes ved at:
  - Skrive til DJK på
  - kontakte formand Lars Henning Jensen (98 57 22 57)
  - kontakte Limfjordsbanens HB-medlem Michael Winther (98 11 44 24 / )
  - kontakte andre HB-medlemmer (kontaktinformation findes på bagerste side i Jernbanen eller på dette link.


                    Resume v/ Michael Winther