Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub

Referat af hovedbestyrelsesmøde lørdag den 26. februar 2005 kl. 14.00 i Maribo

1) Fællesmøde med lokal bestyrelse
HB blev orienteret om lokale aktiviteter og projekter ved Museumsbanen og i lokalafdelingen på Lolland-Falster. Endvidere drøftes mulighederne for bedre profilering af Museumsbanen i Jernbanen og i kalenderen. Det er afgørende, at lokale medlemmer selv sender billeder fra banerne til Jernbanens redaktion

2) Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer

3) Leder til Jernbanen
Intet til dette møde

4) Meddelelser fra formand
Det er LFBs plan at forestå genopførelse af remisen i Ab i samarbejde med DSB, som ejer grunden. Bogen med Asger Berghs nordjyske jernbanebilleder er klar til salg, koster kr. 268,00 og er trykt i 1.500 eksemplarer. Overskudet går til "genhusning" af LFBs materiel, da DJK ikke vil/kan forpligte LFB til et bestemt projekt. Der er ført forhandlinger med Post Danmark om forsendelse af Jernbanen; et firma i Nordjylland forestår nu håndteringen, så den sker "bedst muligt" for DJK.

5) Meddelelser fra næstformand
Der er indkøbt et stort antal sveller til MHVJ, læsserampen i True er fjernet, der er planer om køb af Handest station, og regnskabsresultatet for 2004 ligger i "den bedre ende".

6) Meddelelser fra øvrige
VTV planlægger at deltage i Frichs-træf i Odense i august. Der er kommet regning til GM-gruppen samt KLK, D-maskinegruppen og ØSJK på "Kapacitetsafgift" - tilsagnet fra politikere og centraladministration om at friholde veterantog for afgifter gælder åbenbart ikke mere. Det er dog kun visse strækninger. Museumsbanen har haft flere særtogsarrangementer i løbet af vinteren bl.a. for Indenrigsministeriet; banen har været godt sneet til, men det er lykkedes at få "hul igennem". Et lokomobil istandsættes i remisen af et lokalt frilandsmuseum med Museumsbanen som rådgiver. Der arbejdes konstruktivt med Mariagerbanebogen, og DJKs nye hvervebrochure tager form. DJK har nu godt 2.800 medlemmer, og godt 2.400 har betalt for 2005. For mange har glemt navn på girokort, hvilket giver problemer. Rejsen til de Østfrisiske øer er stort set udsolgt; i efteråret (14.-18. september 2005) bliver der en rudrejse med tog i Böhmen med særtog og plantog. Stormen gav meget brænde til Bloustrødbanen, men ingen skader. Brændesavning + -kløvning fandt sted efter den forsinkede julefrokost. BB har haft besøg af den maskintekniske tilsynsførende, som fandt, at der var "fantastisk orden i tingene". Der arbejdes på en afskedstur med "Kustpilen" i samarbejde med SJK.

7) Vedtægtsændringer og Ryomgaard
Folkene bag museet i Ryomgaard har accepteret forslagene til DJK-vedtægtsændringer samt forvaltningsaftalen vedr. museet. Vedtægtsændringerne behandles på DJKs generalforsamling i april.

8) Nyt økonomisystem
Det er nødvendigt med modernisering af DJKs medlemsregistrering - ikke mindst da det kniber at finde en sekretær, som vil kunne overkomme opgaven. Systemet skal kunne håndtere kontingenter, rykkere, til- og afmeldinger etc. Der rettes henvendelse til andre for at høre, hvad de gør.

9) GM-gruppens økonomi
My 1126 har forskellige skavanker, og der er behov for flere investeringer i lokomotivet. Der er problemer med kølevandet, som der er "skidt" i; der skal bruges nyt glykol+Nalco. Der er generelt for få aktive medlemmer.

10) Generalforsamling 2005
Alle kontingenter foreslås hævet med kr. 30,00; dvs. normal kr. 380,00, junior kr. 270,00, husstand kr. 230,00. Udlandstillægget fastholdes på kr. 50,00. Poul Kaspersen og Lars Henning Jensen forlader bestyrelsen - i stedet opstilles Benjamin Olsen (Randers) og Franz Bo Frenzél (København). Der afholdes ekstraordinær generalforsamlig for 2. behandling af vedtægtsændringerne den 4. juni 2005 kl. 11.00 i Valby Medborgerhus.

11) Økonomi
Foreningens likviditet er pt. god. Der har været stor omsætning hos Jernbanebøger pga. de to nye bogudgivelser (Østbanen og KRB).

12) Regnskab 2003-04
Regnskabet blev underskrevet; resultatet er tilfredsstillende. Regnskabet er flot og overskueligt opstillet.

13) Vognhal
Bestyrelsen i ejendoms-ApS'et er genvalgt. "Daddelæskerne" er i Marslev blevet renset for pulver fra pulverslukkere, der er ryddet op i Mo 1829, og N-maskinetenderen er ved at blive tømt for skærver Opførelse af endnu en hal påbegyndes drøftet.

14) Materielsager
Der erhverves en pæn vognkasse fra en DSB-kupévogn; vi mangler en sådan i samlingen. Gl. BP-tankvogne på Fredericia havn skal ophugges; DJK har toakslede tankvogne nok og er ikke interesseret - en Scandiabygget bogietankvogn ville runde samlingen af, så alle opfordres til at holde øje med, om en sådan skulle dukke op.

15) Eventuelt
Intet at bemærke.

Referent: Lars Henning Jensen