Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Sammendrag af
DJK Bestyrelsesmøde
afholdt på Vogn-Ex lørdag d. 4/6 2005 kl 12.00.
Nyt fra DJK-familien:

Mariagerbanen: MHVJ ønsker at afhænde Do-vognen (2-akslet teaktræs-postvogn med tagrytter).

D-maskinegruppen: I Høng forberedes kørslerne. Der klippes grene mv. Vedligeholdelse af (drifts)vogne sker nu i Høng. K-maskinen bliver ikke trækkraft i år. Det bliver nok SJ 1307 fra NSJK eller en maskine fra KLK. Køretilladelsen til Gørlev-banen er på plads for 2005.

Veterantog Vest: Problemer med forbindelsessporet fra remisen i Bramming. BaneDanmark vil ikke afgive sporskiftet, men der er fundet en løsning på problemet. VtV har haft generalforsamling. Der var ingen ændringer til de nye vedtægter og VtVs vedtægtsændringer blev godkendt af hovedbestyrelsen.

GM-gruppen: Økonomien på vej i den rigtige retning. Har kørt Scandlines-tog med ca. 240 rejsende. Det gentages sandsynligvis. Har kørt i forbindelse med Skovens Dag - også ca. 240 rejsende. Begge ture har givet lidt penge til overs. GM-gruppen har modtaget forespørgsler på plantog i 2005 samt enkelte særtog.

Limfjordsbanen: Intet nyt vedr. remisen. FFJ 34 bliver ikke klar til sæsonen - der køres i stedet med SB M6.

Salgs- og arkivafdelingen: Der er solgt mange eksemplarer af "På togtur i Nordjylland". Der blev luftet tanker om at overveje et fjernlager for Vogn-Ex.

DJK-Rejser: Nødvendighed af tilmelding til Rejsegarantifonden er blevet undersøgt. En sådant tilmelding er heldigvis ikke nødvendig, eftersom der kun er tale om rejser for foreningens medlemmer. Ifald man skulle tilmeldes garantifonden, skulle DJK Rejser stille med en garanti på ½ mio. kr.

Medlemsregisteret: Nu 2736 DJK-medlemmer. 115 medlemmer røg ud efter kontingentopkrævningerne som følge af manglende betaling. Mange er dog kommet tilbage. Ca. 150 nye medlemmer i dette regnskabsår.

Forskellige anliggender:

DJK får en betydelig mængde arkivalier fra Lokalbanen/HL. Derfor behov for at finde et midlertidigt lokale (50m2) indtil et fremtidigt Vogn-Ex er på plads. Jernbanebøgers driftsudvalg tager en afgørelse og lokalet placeres organisatorisk under arkivet.

Thomas Nørgaard Olesen og Keld Haandbæk har været i Køge for at drøfte ØSJKs forespørgsel vedr. eventuel optagelse i DJK. ØSJK blev orienteret om mulighederne i DJK, men også om hvilke elementer et DJK-medlemskab ikke ændrer ved. En optagelse af ØSJK i DJK vurderes umiddelbart ikke urealistisk, men ikke at være "lige om hjørnet".

DJKs sekretariat behøver fornyede administrative kræfter i form af tidssvarende EDB for at reducere behovet for dobbeltarbejde og mandetimer. En brugbar løsning har været præsenteret for sekretariatet og Jernbanebøger. Økonomi og funktionalitet synes i god overensstemmelse. Hovedbestyrelsen udtrykte tilslutning til, at der køres videre af dette spor.

Fyns-afdelingen: Man har fået svar fra afdelingens kontaktperson, der bakker op om at nedlægge afdelingen. Fyns-afdelingens konto nedlægges og beløbet overføres til hovedforeningens konto, men hensættes således, at de kan avendes ifald andre får lyst til at starte DJK-aktiviteter på Fyn.

Kapacitetsafgift (en betydelig afgift der er blevet pålagt for kørsel på udvalgt strækninger): DJK har i fælles forståelse med DVF skrevet til Kulturministeren og Transportministeren i håb om at få afgiften fjernet for veterantog. Afgiften har ingen adfærdsregulerende funktion for veterantog, eftersom de kun kører når der er plads til det. Kulturministeren har svaret med et "godag-mand-økseskaft"-svar, mens Transportministeren ikke har svaret. Der har været indbrud på Vogn-Ex. Der blev dog ikke stjålet noget af betydning, og skaderne er udbedret af DSB.

Et udkast til revisionen af kedelreglerne er pt. i høring hos veteranbanerne. Dette sker efter ønske fra Trafikstyrelsen, og alle kommentarer der kommer tilgår Trafikstyrelsen, som herefter tager stilling til, hvilke der indarbejdes.

BaneDanmark har kontaktet DVF vedr. reduktion i antal af SR med krav om reduktion i DJKs bestand. Ny lokomotivføreruddannelse på vej - dog med undtagelser for veteranbaner. Imidlertid må der forventes en stramning af reglerne for dem, der kører på kommercielle baner.

Jernbanen forventes klar til salg i løssalg fra no 4/2005. Der er visse krav til bladet i form af stregkoder mv.

DJKs nye hvervefolder er ved at være klar.

Baneafdelingerne har i forbindelse med en materieltransport oplevet problemer med at imødekomme Trafikstyrelsens ønsker om flere oplysninger. En nødvendig formalisering af kravene sker ved næste revision af VeterantogsBestemmelserne (VB).

Økonomi:
DJKs Hovedkasses indtægter er nået. Stigende udgifter pga. portostigningerne er opvejet af fald i trykomkostningerne. Generel status for hovedkassen lyder, at det ser fornuftigt ud! Vedr. anpartsselskabet DJK Ejendomme, så er et lån fra MHVJ er udskiftet med et lån fra Jernbanebøger. DJK Rejser fik overskud på turen til de Frisiske øer.

Vedr. revisorkommentarerne stiller DJKs sig lidt uforstående overfor nogle af revisorkommentarerne. Kassekredittens størrelse er ikke afhængig af hvem der er kasserer. Opsparingsordningens formål er netop at kunne yde lån til baner med et akut problem. Vedr. optællingen hos Jernbanebøger, så skyldes divergensen, at en hylde ikke var optalt. Desuden er alle de nævnte bøger afskrevet. Hovedbestyrelsen udtrykte opbakning til, at Thomas Nørgaard Olesen i egenskab af DJK-formand skriver et svar til revisorerne vedrørende deres ankepunkter.

Interne lån:
Der eksisterer en række lån mellem de forskellige afdelinger i DJK-familien. Enkelte af disse lån har karakter af donationer, hvor bl.a. Jernbanebøger har ydet betydelige summer til bygningen af vognhallen i Marslev. Det blev diskuteret, om disse lån bør ændres til egentlige bidrag til/fra de pågældende dele af DJK. Dette for at øge overskueligheden af DJKs regnskaber, hvor beløbene i dag figurer som lån. Jernbanebøger vil komme med et udspil til, hvorvidt man ønsker at ændre lånene til bidrag og hvorledes eventuelle fremtidige midler fra Jernbanebøger skal gøres som lån eller bidrag.

Ryomgård:
Punktet omhandlende samarbejdet med museet i Ryomgård faldt, da der ikke er møde repræsentanter frem fra museet.

Materielsager:
Løbende kontakt med Lokalbanen om et nordsjællandsk sæt. Tillige kontakt til Nordjyske Jernbaner vedr. Y-tog med puffer.

D-maskinegruppen ønsker lokomotivet OHJ 24 (marcipanbrød), som derfor er købt af VL.

Rødt materiel: Mulighederne for erhvervelse af Bns samt Bf-vogne fra OHJ undersøges. DJK er desuden i løbende kontakt med DSB angående en styrevogn.

DJK er i løbende kontakt med den konkursramte banen i Flensborg/Kappeln for at sikre, at der ikke går dansk materiel tabt.

Der er anskaffet en melisvogn til Blovstrødbanen.

Moderne danske godsvogne udrangeres i øjeblikket. Vognene er de sidste danskbyggede vogne, og er derfor vurderet til tidsmæssigt at afrunde DJKs samling af godsvogne. Der er tale om boggietankvogne (Primagaz) og toakslede, lukkede godsvogne ("alfabetvognene", bl.a. Hbillns, 3 litra i alt).

Muligheden for køb af dansk Köf blev diskuteret og der bliver arbejdet videre med sagen.

Vognhaller under hovedforeningen:
Mulighed for at erhverve mere jord på den anden side af vejen i Marslev undersøges.
Der er erhvervet spor fra Odense med henblik på at lægge spor på siden af hallen (ud mod vejen).

DJKs bestyrelses kommende møder:
Lørdag 20/8
Lørdag 29/10
Referent: Michael Winther