Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub

Resumé af hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 18. marts 2006, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex.

1. Nyt fra DJK-familien
DJK Rejser: Turen til Berlin i foråret er blevet aflyst, da der kun var tilmeldt 2/3 af det nødvendige antal deltagere.
Der er tur til Thüringen 7.-10. september 2006. Der bliver kørsel med både damp- og el-tog.
DJK udflugt: Der blev afholdt en succesfuld S-togsudflugt d. 5. marts med 90 deltagere. Den 29. april afholdes der udflugt Århus-Randers-Mariager t/r med Henschel-diesellokomotiv fra HHJ og HHJ Y-tog.
Limfjordsbanen: LFB har fået positive signaler fra DSB angående genopbygning af remisen. Godspladsen i Aalborg aflåses stort set fuldstændigt, hvilket giver problemer for LFB.
GM-gruppen: GM-gruppen har afholdt generalforsamling. Karsten Valentin er valgt til ny driftsleder og Arne Brandt ny repræsentant til DJK's hovedbestyrelse. GM-gruppen beretter, at der er flere aktive undervejs.
Blovstrød Banen: Damplokomotivet B 4 står uden hjul - der arbejdes pt. med dets lejer. Banen har generelt kørt for få penge hjem - det hænger sandsynligvis sammen med manglen på damptrækkraft. Pedershaab-traktoren bliver nok færdig til sommeren 2007.
Museumsbanen: Der arbejdes med at revidere damplokomotivet "Kjøge". Det forventes trykprøvet i nær fremtid, og lokomotivet forventes i drift den kommende sommer. Særtogssæsonen begynder lørdag d. 25. marts. Sæsonen for særtog breder sig således mere og mere.
Salgs- og arkivafdelingen: Deltager i bogmesse i Århus 22.-23. april 2006.
D-maskine gruppen: Carl Otto Jensen er valgt som ny repræsentant til DJK's hovedbestyrelse. Damplokomotivet K 564 kører formentlig atter for egne kræfter lørdag d. 18. marts 2006.
DJK Vognhal: DJK afventer stadig købstilbud fra BaneDanmark på arealerne i Marslev.

2. Forskellige anliggender
Djurslands Jernbanemuseum har afholdt stiftende generalforsamling og vedtaget vedtægter. Da disse vedtægter skal stemme overens med DJK's vedtægter, ønsker DJK's hovedbestyrelse en ændring af to paragraffer.
Hans Meyer var inviteret til at deltage i hovedbestyrelsesmødet på grund af hans involvering i udarbejdelsen af Trafikstyrelsens nye regler for lokomotivkedler. Hans Meyer redegjorde således for de nye regler, som blev endeligt offentliggjort i marts 2006. Reglerne afløser de gamle, som var i tillæg til VeterantogsBestemmelserne (VB). De nye regler tager hensyn til banernes forskellige forhold og de nuværende måder at behandle kedler på. Den praktiske betydning af reglerne er derfor, at såfremt man passer godt på sin kedel, kan den efter de nye regler køre længere mellem revisionerne sammenlignet med de gamle.
Myndighederne ønskede desuden, at de nye kedelregler skal udgøre et selvstændigt dokument, der indeholder de aktuelle bestemmelser, i modsætning til de gamle regler, der var meget afhængige af en række andre bestemmelser. De nye regler er endvidere meget udførlige og præcise i deres krav. Specielt er reglerne om kravene til materialerne "skåret ud i pap". Erfaringsudvekslingsgruppen, Damp ERFA-gruppen, har været brugt til at indsamle forslag og erfaringer til reglerne.
DJK har med nogen bekymring erfaret, at BaneDanmark påtænker at nedlægge sidespor på stationer, der er særdeles væsentlige for foreningens aktiviteter.
DJK's webmaster, Martin Jakobsen, har lavet et udspil til udviklingsmulighederne for DJK's hjemmeside. Det gav anledning til en række overvejelser om potentialer og ønsker. Hovedbestyrelsen ser således meget positivt på mulighederne i at lave et medlemsforum med aktuelt og interessant materiale, udgivelse af smalle publikationer, arkivdatabaser mv. som et spændende forslag til udvikling af foreningens tilbud til medlemmerne. For at fremme pressens adgang til DJK udstyres hjemmesiden med pressefotos og andet til anvendelse for pressen.
Hovedbestyrelsen diskuterede behovet for at skabe mere netværk mellem foreningens medlemmer. Hovedbestyrelsen vil derfor komme med et oplæg om aktiviteter, der kan skabe tværgående sociale kontakter i foreningen.

3. Generalforsamling 2006
DJK's Generalforsamling afholdes i Århus søndag d. 30. april. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet hævet med 5 kr. til kr. 385,- for at dække de almindelige prisstigninger.
Den ene af DJK's revisorer, Mogens Levin, ønsker ikke genvalg.
Gunnar W. Christensen, Mehmed O.G. Aksoy, Franz Bo Frenzel og Svend Korsgaard er på valg til hovedbestyrelsen. Franz Bo Frenzel ønsker ikke genvalg, de øvrige modtager genvalg. Henrik Bang Jensen opstilles af hovedbestyrelsen til valget af nyt generalforsamlingsvalgt medlem af hovedbestyrelsen.

4. Økonomi
Kasserer Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi. Det kan her fremhæves, at Jernbanebøger halvt inde i regnskabsåret allerede har omsat for et beløb svarende til over 2/3 af sidste års samlede omsætning.

5. Materielsager
DJK har afhentet to vogne (en Tgt fra 1931 og OHJ 354) i Lunderskov samt en Gbs-godsvogn i Varde.
DJK/VtV vil skrotte en Pb-vogn (åben godsvogn), som er i dårlig stand, og som DJK ejer flere og bedre eksemplarer af.
DJK har købt Køf 251 af Railion Danmark - der er tale om den første danske Køf.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 30. april 2006, kl. 10.00 - udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) i Århus.
Søndag d. 30. april 2006, efter generalforsamlingen - konstituerende hovedbestyrelsesmøde i Århus.
Michael Winther