Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen


Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub

Søndag d. 25. marts 2007, kl. 13.00       Referat

DJK’s 47. ordinære generalforsamling afholdes i
  Valby Medborgerhus
  Valgårdsvej 8
  2500 Valby.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2005-06.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2008.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse jvf. vedtægternes § 3 (foreningens vedtægter kan ses på www.djk.com eller rekvireres hos sekretariatet).
Forslag fremsendt til sekretariatet vil blive videreekspederet til formanden.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
 • Thomas Nørgaard Olesen
 • Søren Bay
 • Keld Haandbæk
 • Jakob Schulze
 • Benjamin Olesen

 •  

  På valg som revisorer er:
 • Finn Beyer Paulsen
 • Poul Thor Hansen

  På valg som revisorsuppleanter er:
 • Eigil de Neergaard
 • Niels K. Petersen

 • På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen, formand

  Referat       Resumé af konstituerende hovedbestyrelsesmøde

              DJKs vedtægter