Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 14. september 2008, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde i Høng.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
En lang række funktioner i DJK’s administration har været – og er stadig – hårdt plaget af betydelige problemer med klubbens IT-system. Sekretariatet har bl.a. ikke haft mulighed for at se indkomne henvendelser og besvare disse. Foreningens IT-system er under reetablering, men giver stadig anledning til gener.
Indmeldelser til DJK er ikke så hårdt ramt af IT-problemerne, da de går via en girokonto.
Nye medlemmer vil dog kunne opleve en ventetid på op til en måned. Medlemmer og andre, der har forespurgt på materiale, har desværre ikke fået svar pga. IT-problemerne.
Der er desværre ikke udsigt til forlig i sagen om de tre godsvogne, som DJK har mistet i Tønder.
Hovedbestyrelsen besluttede, at den afholdte dag for DJK-aktive skal gentages for at skabe rammer for netværk og idéudveksling på tværs af organisationen.
2008-arrangementet i Høng fungerede godt til at skabe kontakt på tværs af DJK, og der var i hovedbestyrelsen bred opbakning til at forsætte med at udvikle konceptet.
Der var desuden stor ros til VSVT for deres store bidrag til en god dag. I 2009 holdes arrangementet i Mariager.
Museumsbanen:
Museusbanen har haft en rekordsæson med mange særtog, mange rejsende og et formidabelt overskud. Sporrenoveringen af de sidste dele af Bandholmbanens spor er gennemført.
MBJ har iværksat en ansøgning om en tresporet hal på op til 80 meters længde.
Der er tale om en investering på op imod 850.000 kr. Hallen kan laves i etaper. Det vil betyde, at der ikke opnås fuld længde fra begyndelsen. Første etape kan i bedste fald tages i brug hen over foråret 2009.
Mariagerbanen:
Mariagerbanen har haft en alvorlig ulykke, hvor to personer blev meget forbrændte i forbindelse med en eksplosion ved optænding af et damplokomotiv. Ulykken skyldtes, at det, der var anset for at være petroleum til optænding, viste sig at være gammel benzin. Grunden til, at benzinen var antaget for at være petroleum, er, at gammel benzin mister sin karakteristiske lugt. Derfor lugtede den af olie.
Triangel-motorvognen FFJ 1210 har fået ny kobling i løbet af vinteren, men vognen har drillet en hel del og er p.t. adskilt. På Triangel-motorvognen SB M2 brændte lejerne i gear kassen af tidligt på sæsonen. På Frichs-lokomotivet VNJ Dl 12 har nogle ventiler sat sig fast, og på Frichs-lokomotivet OHJ 40 skal der laves revneundersøgelser.
Limfjordsbanen:
Som følge af bl.a. en nedsættelse af strækningshastigheden på Limfjordsbanens strækning til Aalborgs østhavn blev Limfjordsbanens sommerture afkortet til det gamle/sydlige omløb, for at man kunne være retur på Aalborg station til det annoncerede tidspunkt. LFB oplever en betydelig lokomotivførermangel og har i denne sæson trukket på kræfter fra MHVJ.
Nye porte er på vej til den genopbyggede del af remisen i Aalborg. Portene fi nansieres dels af et bidrag fra Jernbanebøgers salg af bogen "På togtur i Nordjylland" og dels af et tilskud fra Aalborg Kommune.
LFB har fået etableret bad og toilet i remisen, og remisen får nye el-installationer og belysning.
Blovstrød Banen:
Banens indtjening for 2008 når nok ikke det budgetterede.
Der er mangel på uddannet personale til at køre damplokomotiv.
Vestsjællands Veterantog:
Vestsjællands Veterantog har planer om at etablere en tresporet vognhal i Høng. Sæsonen 2008 har været rimelig.
Jysk Veterantog:
Jysk Veterantog har gjort sig erfaringer med at køre veterantog på Sønderborgbanen.
Der viste sig desværre en del udefrakommende problemer. Sporskifte- og signalproblemer førte til afl ysninger. Man overvejer nu, hvad man vil næste år.
Jysk Veterantog stod bag et vellykket arrangement med at køre "Nordpilen" med My 1126 og røde IC-vogne Padborg–Aalborg retur.
DJK Vognhal:
Status på vognhal II i Marslev er, at enkelte papirer afventes fra BaneDanmark, at der skal fl yttes nogle kabler i Marslev, og at der skal laves tegninger af den nye hal til brug for bl.a. fondsansøgninger.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger har p.t. dårlig økonomi og slutter med et driftsresultat meget tæt på minus 250.000 kr. Heraf er kr. 123.000 afskrivninger. Afdelingen sætter alle kræfter ind på at få Jernbanebøger til at blive en bedre forretning. Jernbanebøger har tre igangværende bogprojekter.
DJK Rejser:
DJK-rejsen til Tjekkiet i september måtte desværre afl yses på grund af for få tilmeldinger.
I 2009 planlægges en kort tur i Store bededagsferien og en lidt længere i september.

2. Forskellige anliggender
Aktive medlemmers forsikringsforhold:
Ulykken på Mariagerbanen giver anledning til at indskærpe, at DJK desværre ikke har muligheder for at forsikre de aktive (det var tidligere tilfældet, men forsikringsselskabet har stoppet den aftale). De aktive skal derfor selv have en HELTIDSulykkesforsikring.
Det vurderes ikke at være nok med en fritidsulykkeforsikring. Der skal typisk ikke betales ekstra, fordi forsikringsselskaberne ikke antager kørsel med hverken damp eller diesel som en særligt farlig aktivitet.
Slagelse–Næstvedbanen:
DJK styrker nu aktiviteterne omkring en afklaring af mulighederne for et veterantogsprojekt på en del af Slagelse–Næstvedbanen. Vestsjællands Veterantog (VSVT) er interesseret i at kunne køre på strækningen.
DJK har endvidere en strategisk interesse i en sjællandsk strækning med mulighed for veterantogskørsel, da nye signalsystemer og kapacitetsproblemer fremover i stigende grad vil give store problemer med at køre veterantog på de fl este sjællandske strækninger.
Med i projektet er Skælskørbanen, Østsjællandske Jernbaneklub, Nordisk Jernbaneklub og DJK. DJK forudsætter, at et eventuelt projekt skal hvile på en klar ansvarsstruktur. DJK fi nder det urealistisk at arbejde med hele strækningen og indstiller, at der arbejdes med strækningen Slagelse –Dalmose, eventuelt med forlængelse til Skælskør.
Materieltransporter:
Jysk Veterantog har i samarbejde med hovedforeningen, VSVT og MBJ fl yttet MRteaktræsvognen fra Maribo til Marslev og damplokomotivet ØSJS nr. 6 fra Høng til Marslev. Endvidere har man været i Hjørring for at klargøre transport af diesellokomotivet HP13 og en lukket godsvogn. Disse skal transporteres til Marslev. På samme tur transporteres to vogne fra Horsens til Marslev. Der bliver tale om en lang tur – 26 timer med 40 km/t fra Hjørring!
Materieltransporterne trækker store personaleressourcer særligt hos Jysk Veterantog.
M-bladene/Foreningsnyt:
Der ses en positiv tendens i retning af rettidig udgivelse af M-bladene. En stabil rettidighed kræver en indsats både internt i bladets redaktion og eksternt hos bidragsyderne i kraft af rettidig og fyldestgørende fremsendelse af materiale til Foreningsnyt.

3. Økonomi
Gunnar W. Christensen redegjorde for foreningens økonomi. Hovedforeningens driftsregnskab ser fi nt ud, og hovedkassen kommer ud med et fi nt resultat.

4. Materielsager
En trolje er tilgået Blovstrød Banen fra Nærumbanen.
DJK har fået en henvendelse fra Wismar, hvor en lokal forening af interesserede i Wismar-motorvogne ønsker at overtage eller låne DJK’s Wismar-motorvogn SB M1. DJK undersøger henvendelsen, men der vil ikke blive tale om, at DJK afhænder vognen.
Y-tog handles til meget høje priser til trods for, at der stadig er en del Y-togsmateriel idrift, og at afsætningen af Y-tog endnu er behersket.
Skælskørbanen ønsker at skille sig af med en serie 1-skinnebus fra AHJ. DJK undersøger mulighederne.

5. Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 16. november 2008.
Søndag d. 11. januar 2009.
Søndag d. 15. februar 2009.
Lørdag d. 28. marts 2009 – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 29. marts 2009 (generalfors.) – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther