Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen


Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2008     Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 30. marts 2008, kl. 13.30 (Bemærk – ændret klokkeslet!)

DJK’s 48. ordinære generalforsamling afholdes på
Århus Vandrerhjem, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planer - ne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2006-07 (se Jernbanen M1/2008).
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2009.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Følgende forslag var indkommet ved seksugers fristens udløb (jvf. vedtægternes § 3):

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår fl g. 2009-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 400,-
Juniormedlemmer: Kr. 290,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 250,-
Firmamedlemmer: Kr. 2.000,-
Smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 50,-
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Gunnar W. Christensen
• Niklas Havresøe (modtager ikke genvalg)
• Henrik Bang Jensen
• Svend Korsgaard.
            Til den ledige post opstiller hovedbestyrelsen:
• Michael Winther

Desuden opstiller:
• H. P. Mortensen.

På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen
• Poul Thor Hansen.
Begge modtager genvalg.
           
På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.


Der er ikke indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen, formand

Referat


            DJKs vedtægter