Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 11. januar 2009, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der er fastsat retsmøde 30. marts 2009 i DJK’s retssag om tre tidligere OHJ-skinnetransportvogne, som klubben har mistet. Flere medlemmer har meldt sig ind i DJK sammenlignet med tidligere år, men der er også fl ere, der har meldt sig ud ved modtagelsen af girokortene. Alt i alt vurderes der at være en svag medlemsfremgang.
DJK har p.t. ca. 2.800 medlemmer.
Foranlediget af en ulykke på MHVJ har hovedbestyrelsen genovervejet forsikringsforholdene og DJK-medlemmernes eventuelle dækning ved at DJK tegner en arbejdsskadeforsikring. Det er tidligere afklaret, at DJK dels ikke kan tegne en arbejdsskadeforsikring som tiltænkt, dels vil den i givet fald ikke dække ulykker. Mulighederne for at DJK tegner en fritidsulykkesforsikring blev tillige undersøgt, og det viste sig uforholdsmæssigt dyrt, men opdaterede tilbud indhentes. Emnet blev grundigt diskuteret, og konklusionen blev, at DJK endnu en gang indtrængende opfordrer medlemmerne til selv at tegne en heltidsulykkesforsikring.
Museumsbanen:
Museumsbanen har kørt juletog med succes.
MBJ har bygget på den planlagte hal for egen formue og fondstilskud. Der er bygget hal med buer, tag og delvis beklædning.
Spor, afslutning af beklædning og porte mangler.
Mariagerbanen:
MHVJ’s foretrukne forslag vandt arkitektkonkurrencen om havnearealet i Mariager.
MHVJ har i forlængelse heraf planer om at fl ytte drejeskiven og må indskrænke sig til to perronspor.
MHVJ har kørt juletog med fi n økonomi og har i det hele taget haft en god sæson.
Diesellokomotivet OHJ 40 har fået en god kontakt til en privat virksomhed vedrørende lokomotivets motor.
Diesellokomotivet VNJ Dl 12 er sendt til Odder for opmaling.
Limfjordsbanen:
Banen havde egentlig nedjusteret forventningerne på grund af en lidt træg sommer, men juletogene vendte billedet. Fornyelsen af el-installationerne i remisen forsættes i 2009.
Pga. afl åsning af sporskifter undervejs til Østhavnen i Aalborg ville LFB være forhindret i at lave omløb uden meget stort besvær. Aalborg Kommune trådte til med stor velvillighed og har bekostet en ny sporramme til "det gamle omløb", således at omløb atter er muligt.
Blovstrød Banen:
Passagertallet i 2008 var det laveste siden 1999. Banen har derfor ikke tjent mange penge og forventede et underskud.
Det blev dog vendt til et overskud som følge af gaver.
Der er lavet eftersyn på det rullende materiel, dog undtaget damplokomotivet B4.
Akslerne til Pedershaab-traktoren afdrejes efter aftale med en virksomhed.
Jysk Veterantog:
Jysk Veterantog kører til sommer tre dage mellem Vojens og Padborg. Der er planer om at køre en lang tur rundt i Jylland (Struer og andre byer) 5. september 2009.
DJK Vognhal:
Der blev fremlagt tegninger for en eventuel vognhal II i Marslev. Hallen vil omfatte fire spor på 120 meter samt velfærdsfaciliteter.
Hallen vil få en indsnævring i hallens bagerste del (af hensyn til myndighedskrav), som betyder, at et af de fi re spor afkortes med ca. 30 meter. Der indhentes et pristilbud på hallen, og DJK går i dialog med kommunen vedrørende en eventuel byggetilladelse.
Jernbanebøger:
Det ser ud som om, at Jernbanebøger udsender Hvalpsundbanebogen i februar.
Der har været oprydningsdag i Jernbanebøger.
Jernbanebøgers økonomi er forsat stram, men vurderes at være i bedring. Driften af Jernbanebøger ser ud til at balancere.
Ifølge den foreløbige opgørelse har DJK ca. 15.000 kr. i udestående i forbindelse med konkurs hos nogle modelbanebutikker.
DJK Rejser:
Konceptet for DJK Rejser blev diskuteret. DJK Rejser tilstræber at udbyde de sædvanligvis to årlige ture således, at forårsturen er billig, mens efterårsturen er dyrere. Man har prøvet at lave gode opsamlingsmuligheder for deltagere fra Vestdanmark, men kundegrundlaget har vist sig at være meget lille. Det tilstræbes dog stadig at have tilslutning til/fra "nattoget".

2. Forskellige anliggender
På DJK’s initiativ afholdtes i december et møde på Vogn-Ex for de involverede parter i Slagelse–Næstved baneprojektet. DJK har været i kontakt med DSB Ejendomme vedr. arealet i Bramming. I regi af hovedforeningen vil der blive samlet op på sagen, inden den overdrages til Veterantog Vest.
Jernbanen M4 og kalenderen/bogkataloget udkom til tiden. Deadlines for M-bladene i 2009 er: 18/1, 11/4, 1/8 og 3/10.
DJK’s udfl ugtsaktiviteter blev diskuteret, og en gruppe under hovedforeningen påtænker at planlægge DJK-udfl ugter. Der var tilslutning til en hensigtserklæring om at arrangere en udfl ugt, når DJK får et større stykke materiel i drift (f.eks. et lokomotiv).
DJK har haft kontakt med folkene bag Gedser Remise og underrettet dem om, at DJK agter at fl ytter sit materiel straks, hvis DSB må indstille trafi kken på banen. Det havde de erklæret sig indforstået med.

3. Materielsager
Jysk Veterantog ønsker en Bf-vogn overført til hovedforeningen.
DJK vil følge op på mulighederne for at erhverve en ADns-e vogn.