Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 28. marts 2009, kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde)
på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
De interne revisorer Finn Beyer Paulsen og Poul Thor Hansens kommentarer til DJK’s regnskab blev drøftet og taget til efterretning.
Revisorerne henstillede særligt til større omhyggelighed i forbindelse med notering på bilag.
Museumsbanen:
Museumsbanens vognhal er ikke helt færdigbygget endnu – MBJ bygger, som man har penge til. MBJ har fået tag på konstruktionen og arbejder nu på at få lagt spor i hallen. Efterhånden, som der kommer midler, forsættes halbyggeriet – bl.a. med sidebeklædning. MBJ arbejder sideløbende med halbyggeriet med bl.a. Præstøbanens personvogn NPMB C 31.
Mariagerbanen:
MHVJ har afholdt generalforsamling og fået ny bestyrelse. Til generalforsamlingen var der indgivet forslag om udmeldelse af DJK og selvstændighed, nyt navn mv., men ét forslag blev nedstemt og resten frafaldet.
Der udføres klargøringsarbejder af bane og anlæg, ligesom der forsat bygges om og til i remisen.
Status på OHJ 40: Motoren skal til Frichs A/S i Horsens og krumtapakslen til Tyskland for at blive slebet.
Blovstrød Banen:
Blovstrød Banen har afholdt generalforsamling og fået nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant. Banen har fået lejer hjem til Pedershaablokomotivet, og der er anvendt godt 16.000 kr. på lokomotivet indtil nu.
Blovstrød Banen deltager i Græsted Veterantræf med Hedelands Veteranbanes damplokomotiv HVB 3 og to af Blovstrød Banens egne vogne.
Jysk Veterantog:
JVT har afholdt generalforsamling, men må pga. mandefald afholde en ekstraordinær generalforsamling.
JVT kører mellem Padborg og Vojens i juli og august.
Vestsjællands Veterantog:
VSVT har fået det endelige skøde på grunden til vognhallen i Høng. VSVT påregner ikke at sætte sig i gæld i forbindelse med byggeriet, men at bygge løbende som midlerne tillader.
Veterantog Vest:
VTV rydder op i Bramming, så området fremstår præsentabelt.
VTV forventer, at DSB Ardelt 119 kommer ud at køre efter et par weekenders arbejde.
Der køres på Grindsted- og Vestbanen i maj og juni samt i Nyborg i påsken.
Djurslands Jernbanemuseum:
Alle museets effekter bliver nu scannet (og evt. fotograferet), så det på længere sigt bliver muligt for alle DJK-medlemmer at fi nde dem i en database, hvor de kan se alle museets effekter. Der arbejdes også med drejeskiven. Repræsentanter for hovedbestyrelsen påtænker en inspirationstur til museet med henblik på en foreningsintern standardisering på dette område.
DJK Vognhal:
Der er udført fi re prøveboringer på arealet for vognhal II, og der er ikke tegn på forurening i jorden. I april fjerner DJK omkring 100 m spor i Silkeborg med henblik på at anvende dem i Marslev.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger har udgivet en bog om Aalborg-Hvalpsund Jernbane.
Jernbanebøgers omsætning er øget betydeligt, og man forventer økonomisk set at komme ud af året med "skindet på næsen".
Jernbanebøger har etableret et nyhedsbrev, og der påtænkes udsendt et nyhedsbrev ca. hver måned.
DJK Rejser:
Det er desværre nødvendigt at afl yse turen til Rügen i foråret pga. manglende tilslutning.
DJK Udfl ugt:
Der arbejdes med et par muligheder for at gennemføre en udflugt i regi af hovedforeningen.
DJK Hovedstadsområdet:
DJK Hovedstadsområdet har 10-års jubilæum i april, og det markeres ved en reception på Lygten station og med en tur på Hedelands Veteranbane.
Lige nu sammensættes efterårets program, eventuelt med en gentagelse af den succesfulde tur til Staalvalseværket.
Afdelingen har oprettet en e-mail-service, hvori det annonceres, hvilke arrangementer der afholdes. En påmindelse udsendes et par dage før selve arrangementet.
DJK Midtjysk afdeling:
Afdelingen kører godt og har haft i omegnen af 40 tilhørere på møderne – et enkelt møde helt op til 120 tilhørere.
DJK’s hjemmeside:
DJK’s hjemmeside lever en stille og rolig tilværelse med næsten daglige opdateringer.
Senest er der kommet en side om Slagelse-Næstvedbanen.

2. Forskellige anliggender
Slagelse-Næstvedbanen: Nordea-fonden vil sandsynligvis stille midler til rådighed for at anlægge natursti på banearealet. P. t. pågår en borgerhøring om projektet. Det er meget svært at få bevaret Slagelse-Dalmose, men der er måske en vis chance for at få bevaret Dalmose–Skælskør, da der er lokal forståelse for Skælskørbanens problem.

3. Materielsager
Der er intet nyt i forhold til mulighederne for at erhverve et Y-tog på realistiske vilkår.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 29. marts 2009 - konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther