Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen

Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2009     Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub Søndag d. 29. marts 2009, kl. 12.00
DJK’s 49. ordinære generalforsamling afholdes i Kulturhuset Indre By, Ahlefeldtsgade 33, 1359 København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2007/08.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2010.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Følgende forslag var indkommet ved seksugers fristens udløb (jvf. vedtægternes § 3):

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår flg. 2010-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 425,-
Juniormedlemmer: Kr. 300,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 275,-
Baneforeninger: Kr. 2.000,-
smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 50,-

Som det fremgår af ovenstående, foreslår hovedbestyrelsen, at det nuværende firmamedlemskontingent ændres til et baneforeningskontingent, og at der oprettes et firmakontingent rettet mod kommercielle virksomheders medlemskab.
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Søren Bay
• Keld Haandbæk
• Thomas Nørgaard Olesen
• Benjamin Olsen
• Jacob Schulze (modtager ikke genvalg).
Hovedbestyrelsen opstiller:
• Henrik Seidenfaden
Desuden opstiller:
• H.- P. Mortensen.
                     
På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen
• Poul Thor Hansen.
Begge modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.

Der er ikke indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen, formand

            DJKs vedtægter