Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 12. oktober 2010, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der arbejdes på tekniske løsninger således, at DJK og Jernbanebøgers hjemmesider vil kunne anvendes til at indmelde sig i DJK, udføre betalinger, køb med videre.
Årets DJK-dag for foreningens aktive medlemmer var vellykket, og Blovstrød Banen fortjener stor ros for et vellykket arrangement.
Materieludlånsaftalerne med de enkelte baneforeninger er ved at blive opdateret, herunder medtages også Blovstrød Banens materiel. Der mangler en opdatering af aftalerne for VSVT, VTV og MHVJ.
Lokalet, som DJK har lejet på Bandholm station, skal tømmes, da Museumsbanen selv skal bruge pladsen til opbevaring af effekter. DJK har anvendt lokalet til opbevaring af arkivalier. Der har været et fald i antallet af medlemmer, og der bør igangsættes en ny hvervekampagne.

Museumsbanen:
Museumsbanen har haft en fin sæson. Der arbejdes for tiden på et troljeskur i Bandholm.

Mariagerbanen:
Mariagerbanen har haft en dårlig sæson, da de tyske turister er udeblevet. Der arbejdes på "Frichs-firkanten" OHJ 40, damplokomotivet SB 1 samt vedligeholdelse af strækningsspor og øvrig infrastruktur.

Limfjordsbanen:
Som forsøg er dobbeltturen på nogle køredage erstattet af en enkelt tur. Det ser ikke ud til, at det har haft indfl ydelse på passagertallet set som en helhed.
Driftsvognen ETJ C1 gennemgår aktuelt renovering af undervogn og fjedre.
En gruppe er gået i dialog med LFB om mulighederne for at iværksætte en istandsættelse af damplokomotivet D 825 efter færdiggørelsen af det aktuelle arbejde med damplokomotivet FFJ 34.

Vestsjællands Veterantog:
Dårlig sæson som følge af en brand på Holbæk station. Dette har medført aflysning af kørslerne på OHJ og på Kalundborgbanen.
Der arbejdes forsat på at skaffe penge til en vognhal i Høng.

MY veterantog:
Der har været en kølevandsfejl på My 1126, som nu er udbedret. Endvidere er der udført eftersyn og en mindre ombygning af lokomotivets ATC-anlægget.
Baneforeningen har fået en del nye medlemmer efter, at den er flyttet til Hundested.
My veterantog har som forsøg kørt åbne særtog på Frederiksværkbanen. Publikum viste god interesse for disse tog.

Djurslands Jernbanemuseum:
Der har været møde mellem medlemmer af DJK’s hovedbestyrelse og Djurslands Jernbanemuseum Ryomgård. Konklusionen på mødet blev, at museet har brug for et årligt tilskud til at drive museet. Hovedbestyrelsen ønsker nu et oplæg fra museet med dets fremtidsversioner for de kommende tre år.

DJK Vognhal:
Der har været indbrud og hærværk i Marslev. Politiet har brugt meget lang tid på sagen, men den er ikke blevet opklaret.
Der arbejdes i øjeblikket på at få afsluttet kabelprojektet og med fældning af nogle træer, så jordarbejdet med vognhal II kan begynde.

Jernbanebøger:
Jernbanebøger har overtaget udgivelsen af „På sporet af 20xx“ fra forlaget Holsund.
Jernbanebøger har desuden udgivet bogen „Den Gule By“.
Ved et arrangement på Jernbanemuseet i Odense i sensommeren har Jernbanebøger medvirket med en stand.

2. Forskellige anliggender DJK’s jubilæum:
Der er planlagt en reception for baneforeningernes bestyrelser og foreningens eksterne samarbejdspartnere.
Der arbejdes på at lave en medlemsudfl ugt med K-maskinen lørdag den 15. januar.
Planlægningsarbejdet har vist sig mere omfattende end ventet.
Der arbejdes desuden med et jubilæumsskrift.

Gedserbanen:
Der er dannet en forening omkring Gedserbanen og havnen. Foreningens navn er "Trafikkultur Gedser". Foreningen har udgivet en folder angående de muligheder, som Gedserbanen og havnen rummer.
Guldborgsund kommune har desværre trukket sig lidt fra projektet, da Gedser havn skal ombygges inden for en overskuelig fremtid.
Scandlines er positiv over for projektet. Banedanmark har meddelt, at banen ikke kan bruges, når den midlertidige driftstilladelse ophører.

Trafi kstyrelsen:
Trafikstyrelsen arbejder p.t. på at lave et nationalt register over rullende jernbanemateriel.
DVF (Danske Veterantogsoperatørers Fællesrepræsentation) er også involveret for den del af registret, som vedrører veteranbanemateriel.

3. Økonomi Foreningens kasserer fremlagde regnskab og status. Det kan nævnes, at huslejen og drift af Vogn-Ex stiger det kommende år på grund af investeringer i nyt it-udstyr.
Djurslands Jernbanemuseum er blevet bevilget et driftstilskud på 65.000 kr. pr. år.

4. Materielsager
Der arbejdes med nye retningslinjer for forvaltning af DJK´s rullende materiel. Herunder nedsættes en materielforvaltningsgruppe.
En person ønsker at overtage en skinnebus fra den tidligere forening i Skælskør. Der arbejdes på en eventuel aftale om vilkårene.
Nordsjællands Veterantog tilbydes at låne godsvognen GDS C4 for en længere årrække mod vedligeholdelse af vognen,
som aktuelt henstår udenfor Gedser remise.
Der er kommet et tilbud fra Regionstog angående overtagelse af et 3-vogns Y-tog. Reservedele og teknisk dokumentation medfølger også. Der skal nu udarbejdes fondsansøgninger til at dække omkostningerne ved overtagelsen.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 28. november 2010 på Vogn-Ex.
Søndag d. 13. februar 2011 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 26. marts 2011 på Vogn-Ex (kontaktgruppemøde).
Søndag d. 27. marts 2011 (generalforsamling i København).

Benjamin Olsen/Michael Winther