Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 13. februar 2010, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
I forhold til tidligere synes der at være lidt flere, som ikke har fornyet deres medlemskab af DJK. Sammenhængen med den ak tuelle økonomiske krise i samfundet blev drøftet. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at personer, der virker aktivt indenfor DJK’s rammer, naturligvis skal være medlemmer af foreningen.
Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde vi dere med at markere foreningens 50-års jubilæum i 2011 med udgivelsen af en tryksag, med en reception på selve jubilæumsdagen den 15. januar 2011 og med et medlemsrettet arrangement samt at samarbejde med foreningens baner og afdelinger om at lave jubilæumsarrangementer et par steder rundt omkring i landet.
En kavalkade med foreningens materiel var ønskelig, men vurderedes desværre ikke realiserbar, da det i dag er meget svært og omstændeligt at transportere veterantogsmateriel rundt i landet.
DJK samarbejder med en håndfuld andre organisationer om at beskrive et eventuelt projekt i forbindelse med Gedserbanen.
Hovedbestyrelsen vedtog i lyset af de stadigt stigende priser (især portoen) at foreslå 2011-kontingentet hævet med 10 kr. for ordinære medlemskaber, juniormedlemskaber samt familiemedlemskaber.
Mariagerbanen:
Diesellokomotivet OHJ 40’s krumtapaksel er kommet hjem fra Tyskland. Næste skridt er hovedlejerne.
I anledning af MHVJ’s 40-års jubilæum er der festligheder på banen i dagene 3.– 4. april 2010.
Den 4. april planlægges der tæt toggang hele dagen med tog fremført af flere forskellige lokomotiver og motorvogne.
Limfjordsbanen:
Der har været afholdt samarbejdsmøde mellem LFB og MHVJ for at drøfte 2009-erfaringerne om lån af materiel. LFB har i 2009 lånt materiel af MHVJ, og det påtænkes gentaget i 2010.
Der er stadig ikke kommet nyt om fremtiden for sporet til Aalborgs Østhavn.
Veterantog Vest:
Hastigheden er pludseligt blevet nedsat til 20 km/t på Grindstedbanen. Det forventes at få væsentlig negativ betydning for kundegrundlaget, eftersom rejsetiden dermed fordobles.
Jysk Veterantog:
Efter at Jysk Veterantog er blevet opsagt i lejemålet i Padborg, lejer de sig for en periode ind hos Lokalbanen i Hundested. Alt materiel kan dog ikke komme under tag.
Jysk Veterantog har en vedtægtsændring på vej, som vil omfatte ændring af hjemsted, navn og antal bestyrelsesmedlemmer.
Djurslands Jernbanemuseum:
Opmålinger til museets kommende halbyggeri i Ryomgaard er forsinket pga. sne.
DJK Vognhal:
Der er givet landzonetilladelse til byggeriet, men der afventes stadig nogle ting, førend der kan opnås en byggetilladelse.
Desuden venter der stadig store opgaver i forbindelse med flytning af jord og flytning af Banedanmarks strækningskabel.
Augustinus-fonden har givet 250.000 kr. i støtte til Vognhal II.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger holder udsalg lørdag d. 8. maj fra kl. 10.00 til 16.00 ved et åbent husarrangement på Vogn-Ex i København.
Jernbanebøgers 2009-regnskab er afsluttet og Jernbanebøger kom ud af regnskabsåret med et positivt resultat.
DJK Rejser:
Der er nu opdaterede informationer på hjemmesiden, bl.a. med priser for efterårsturen til Østrig.

2. Økonomi
Foreningens kasserer redegjorde for økonomien. DJK’s regnskab for regnskabsåret 2008/09 optrykkes i M1/2010.

3. Materielsager
MHVJ afhænder motortrolje 151 til LFB. DJK’s materiel i Hvalsø skal flyttes, da sporet skal anvendes i forbindelse med sporarbejder. Det er tidligere blevet besluttet, at fire vogne kan ophugges, hvis de ikke afhændes til anden side.

Kommende hovedbestyrelsesmøder

Lørdag d. 27. marts 2010 i Århus – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen).
Søndag d. 28. marts 2010 i Århus – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther