Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen

Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2010     Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub Søndag d. 28. marts 2010, kl. 12.00

DJK’s 50. ordinære generalforsamling afholdes på Århus Vandrerhjem, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2008/09.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2011.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag til punkt 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse
jvf. vedtægternes § 3 (foreningens vedtægter kan ses på www.djk.com eller rekvireres hos sekretariatet).

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår flg. 2011-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 435,-
Juniormedlemmer: Kr. 310,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 285,-
Baneforeninger: Kr. 2.000,-
smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 50,-
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
Der er indkommet et forslag fra foreningsmedlem Bent Laursen.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Gunnar W. Christensen
• Henrik Bang Jensen
• Svend Korsgaard.
• Michael Winther
Alle modtager genvalg.

Desuden opstiller:
• H. P. Mortensen.

På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen
• Poul Thor Hansen.
Begge modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.

Der er ikke indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne
Thomas N. Olesen
formand


            DJKs vedtægter