Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 13. februar 2011, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
En mindre gruppe medlemmer har kontaktet formand Thomas Nørgaard Olesen om mulighederne for at påbegynde en renovering af en D-maskine i Aalborg. Arbejdet påtænkes ikke at ske i regi af en baneforening, hvilket bl.a. vil fordre oprettelse af en selvstændig sikkerhedsorganisation.
Nye aktive kræfter har taget godt fat på sekretariatsopgaverne i DJK. I først omgang er der blevet opnormeret på serviceringen i medlemsregisteret.
Mulighederne for at køre veterantog på Gedserbanen som tidligere påtænkt synes desværre mindsket. Bl.a. har myndighederne meldt negativt ud i forhold til at køre på banens sydlige del.
Museumsbanen:
MBJ har fået tilladelse til at bruge sporene i vognhal II i Maribo. Der arbejdes med planerne for baneforeningens 50-års jubilæumsaktiviteter i 2012. De vil muligvis løbe af stabelen primo juni 2012.
Limfjordsbanen:
LFB har fået en donation fra Den Obelske familiefond til det forsatte arbejde med damplokomotivet FFJ 34.
Vestsjællands Veterantog:
VSVT udfører oprydningsarbejde forud for modtagelsen af effekter og reservedele fra den nu nedlagte veteranbane i Skælskør. DJK kautionerer for VSVT’s lån til deres vognhal i Høng. Vognhallen vil bl.a. skulle rumme det rullende materiel, som DJK overtager fra Skælskør. Hallen forventes færdig i april 2011.
Veterantog Vest:
VTV er i dialog med DSB om Bramming remises fremtid.
MY veterantog:
Baneforeningen har gennemført en oprydning i dens reservedele og effekter. Man nyder godt af, at nye og aktive kræfter deltager i arbejdet.
Djurslands Jernbanemuseum:
Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgaard er kommet et stykke videre i forberedelserne til at bygge en vognhal på museets område.
DJK Vognhal:
Træfældningen og rydningen af arealet i Marslev pågår stadig – og det er et krævende arbejde pga. vanskelige forhold.
Jernbanebøger:
Jernbanebøger har vedtaget nye vedtægter for Dansk Jernbane-Klub, Salgs- og arkivafdelingen med en mere flad organisationsstruktur. Vedtægtsændringerne blev godkendt af hovedbestyrelsen.
Der arbejdes desuden videre med at rydde op og skabe plads i DJK’s arkiv i Glostrup bl.a. for at gøre plads til det arkivmateriale, DJK hidtil har haft oplagret på Bandholm station.
Jernbanebøger har indgået en aftale med Banebøger, som betyder, at Jernbanebøger fremover administrerer bane bog-klubben. Det giver Jernbanebøger mulighed for at påvirke bogklubbens koncept og indhold. Jernbanebøgers økonomi er gunstig.
DJK Rejser:
DJK Rejser planlægger en rejse til Harzen i slutningen af oktober (27.–30. oktober 2011). Turens omdrejningspunkt er kørsel med normalsporsdamp (med damplokomotiv type 95) på Rübelandsbanen.

2. Forskellige anliggender
DJK’s 50-års jubilæum 2011:
DJK-jubilæet fejres på forskellig vis i 2011.
Lørdag d. 15. januar gennemførtes en vellykket jubilæumstur Roskilde–Kalundborg tur/retur med damptog og ca. 120 medlemmer.
17. januar fejrede DJK Hovedstadsområdet jubilæet med et arrangement med to af foreningens stiftere, Erik B. Jonsen og Mogens Bruun. Godt 100 deltog i arrangementet.
Til april afholder DJK en officiel jubilæumsreception for indbudte gæster.
Der arbejdes med et jubilæumsskrift, som sendes ud til alle medlemmer.
MHVJ planlægger i samarbejde med VTV og LFB et jubilæumsarrangement 13.–14. august 2011 på MHVJ, henholdsvis en dag målrettet jernbaneentusiaster og en dag målrettet "hele familien“.
LFB håber endvidere på også at lave et selvstændigt jubilæumsarrangement i Aalborg.
Alle, der ønsker at gratulere foreningen med en gave, opfordres til at gøre det i form af et bidrag til foreningens materielbevaring.
Jernbanen:
Prisen på Jernbanen i løssalg er hævet fra 75 kr. til 90 kr. Det skyldes, at bladprisen ikke har været reguleret gennem fl ere år, og for at sikre, at priserne for seks numre ikke kommer under prisen for et abonnement (bladet skal stadig være billigere for DJK-medlemmer!).

3. Økonomi
DJK’s regnskab for 2009/2010 blev gennemgået af kasserer Svend Korsgaard. Han glædede sig over regnskabet og et pænt overskud, da der venter en del store udgifter fremover bl.a. til materielfl ytning og vognhallen i Marslev. Fra regnskabet fremhævede han bl.a. under Materiel- og vognhalskassen, at bidrag fra medlemmer udgjorde godt 120.000 kr. Svend pegede også på de knap 170.000 kr., som er tilført Materiel- og vognhalskassen i forbindelse med nedlæggelsen af Udfl ugtsafdelingen. 15.000 kr. står dog stadig på Udfl ugtsafdelingens konto til evt. senere aktiviteter.

4. Materielsager
DJK har ryddet op i foreningens materiel i Hvalsø og flyttet enheder, bl.a. D 826, til Vestsjællands Veterantog for opbevaring. DJK’s LJ Y-tog står stadig på Lolland, men imødeses transporteret til ny placering på Sjælland inden for overskuelig fremtid.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 26. marts 2011 på Vogn-Ex - udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen).
Søndag d. 27. marts 2011 - konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther