Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 8. januar 2011, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Foreningens vognhalsprojekt
Hovedbestyrelsen drøftede, om der fortsat skal arbejdes på at skabe indendørs opbevaringsmuligheder for foreningens jernbanemateriel ved at etablere en vognhal II i Marslev. Vognhal II i Marslev medfører særlige omkostningstunge udfordringer, bl.a. at Banedanmarks strækningskabel bliver fl yttet. Alternativt kunne der gøres brug af landbrugshaller uden sporforbindelse, eller vognhalsprojektet kan sammentænkes med et halbyggeri i Ryomgaard.
Hovedbestyrelsen valgte dog at forsætte mod en hal II i Marslev. Beslutningen blev bl.a. begrundet med projektets langsigtede økonomi - at det umiddelbart kun er en hal II i Marslev, som kan modsvare behovet for sporplads, og at Marslev-projektet er godt i gang på en række felter, særligt i forhold til dialogen med og indhentningen af tilladelser fra de offentlige myndigheder. Set i lyset af denne beslutning kan DJK’s jernbanemuseum i Ryomgaard nu arbejde videre med planerne om at opføre en udstillingshal på et areal i Ryomgaard. DJK har indgået et midlertidigt lejemål om brug af en landbrugshal for at kunne opbevare erhvervet materiel inden døre, indtil den næste vognhal står klar.

2. Udflugtsafdelingen
Hovedbestyrelsen vedtog ikke at videreføre DJK’s Udfl ugtsafdeling. Afdelingen har historisk set spillet en stor rolle i DJK, men gennem de senere år har aktivitetsniveauet været begrænset. Set i lyset af et betydeligt arbejdspres fra andre ressourcekrævende projekter opløses udfl ugts - afdelingen derfor indtil videre. Det betyder også, at den tidligere fastlagte arbejdsdeling mellem DJK’s udfl ugtsafdeling og DJK’s lokalafdelinger om afholdelse af udfl ugtsaktiviteter ikke længere er aktuel. Hovedbestyrelsen vil således se med velvilje på, at andre dele af foreningen tager initiativ til udfl ugtsaktiviteter over hele landet henvendt mod foreningens medlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede følgelig at overføre udfl ugtsafdelingens egenkapital til vognhalsprojektet. Et beløb reserveres dog til en eventuel genopstart af en udfl ugtsafdeling i regi af hovedforeningen.

3. Materielsager
En komplet registrering af DJK’s jernbanemateriel afventer stadig en registrering af det materiel, der aktuelt disponeres under MHVJ og DJK’s vognhal. Registreringen skal afsluttes snarest. Der er tidligere truffet beslutning om at afhænde et mindre antal vogne, som ikke har tilstrækkelig interesse for DJK. Eventuel afhændelse eller ophugning af disse enheder iværksættes i nær fremtid. Hovedbestyrelsen arbejder videre med at udforme en langsigtet bevaringsstrategi for foreningens jernbanemateriel.

4. DJK’s 50-års jubilæum
Lørdag den 15. januar køres et jubilæumstog for foreningens medlemmer. Der køres med K-maskinen fra Roskilde til Kalundborg, hvor der bespises med "koldt bord" og drikke, inden der køres tilbage til Roskilde. Der er mange tilmeldte til turen.
En jubilæumspublikation ventes i løbet af foråret, og ligeledes afholdes i foråret en egentlig jubilæumsreception i anledning af 50-året.

5. Forskellige anliggender
På baggrund af forslag fra en arbejdsgruppe blev det besluttet at tilføre DJKdagen et fagligt indhold med udgangspunkt i særlige ekspertiser eller projekter hos den baneforening, der er vært for DJKdagen.
Formålet er at knytte kontakt mellem de mange aktive medlemmer, der på tværs af afdelinger og baneforeninger arbejder med beslægtede opgaver og udfordringer.
Hovedbestyrelsen vil tage initiativ til, at DJK i højere grad kommer til at spille en rolle i netværk og organisationer indenfor bevarings- og museumsområdet.
DJK’s hjemmeside er under modernisering. Det første synlige resultat er en ny og flot forside for www.djk.com.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 13. februar 2011 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 26. marts 2011 på Vogn-Ex - udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen).
Søndag d. 27. marts 2011 - konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Michael Winther