Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen

Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2011     Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 27. marts 2011, kl. 12.00
DJK’s 51. ordinære generalforsamling afholdes i
Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 8, 2500 Valby (lige ved Toftegårds Plads).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2009/10.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2012.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Følgende forslag var indkommet ved seksugers fristens udløb (jvf. vedtægternes § 3):

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår fl g. 2012-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 450,-
Juniormedlemmer: Kr. 310,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 285,-
Baneforeninger: Kr. 2.000,-
smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 75,-.
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Søren Bay
• Keld Haandbæk
• Thomas Nørgaard Olesen
• Benjamin Olsen
• Henrik Seidenfaden.
Derudover ønsker Michael Winther at udtræde af hovedbestyrelsen.
Til den ledige plads opstiller hovedbestyrelsen:
• Frank Nielsen
Desuden opstiller:
• H.- P. Mortensen.

På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen
• Poul Thor Hansen.
Begge modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.

Der er ikke indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne
Thomas Nørgaard Olesen
Formand


            DJKs vedtægter