Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 24. marts 2012, kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) på Århus Vandrerhjem..

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
En af de store opgaver i det kommende år bliver en fl ytning af foreningens hovedkontor, Vogn-Ex, som skal fl ytte fra Kalvebod Brygge, da lejemålet er blevet opsagt, fordi bygningen skal nedrives. Med til opgaven hører foruden selve fl ytningen, at der også skal fi ndes nogle velegnede lokaler til en fornuftig husleje. Der er p.t. en dialog i gang med nogle udlejere om eventuel leje af lokaler. Vedrørende DJK’s hjemmeside kunne webmaster Martin Jakobsen godt bruge noget materiale til at gøre siden endnu bedre.
Museumsbanen:
Museumsbanen har travlt med at forberede 50-års jubilæet den 9.–10. juni 2012. Der arbejdes på at etablere en troljeudstilling i Bandholm samt med diverse reparationsopgaver på sporet i Bandholm. Derudover arbejdes der også med at klargøre LJ M1 til jubilæet. Nordsjællands Jernbaneklub har tilbudt at køre et tilbringertog til Maribo med deres K-maskine.
Mariagerbanen:
Hos MHVJ er der gang i en stor renovering af sporene på Mariager station. Renoveringen foregår for offentlige midler gennem en pulje fra fi nansloven i 2011 til fremme af veterantog. Arbejdet er, hvad angår sporet, snart afsluttet, da det stort set er understopning og justering af sporet, som udestår. Dette arbejde er påbegyndt, men ligger stille grundet tekniske fejl ved entreprenørens stoppemaskine. I forbindelse med fl ytningen af drejeskiven skulle der graves et hul til den nye drejeskivegrav. Hullet udviklede sig pludselig til en sø, fordi en vandledning, der ikke var placeret, som kortet over området viste, lå i vejen for gravemaskinen. Dette forsinkede projektet nogle dage, da hullet skulle pumpes tomt for vand, inden vandledningen kunne repareres og arbejdet genoptages. Der arbejdes også med damplokomotivet SB 1, som atter er kommet på hjul, efter at undervognen er blevet renoveret. Personvognen HFHJ B 51 har gennem de seneste år fået den helt store renovering, hvor både vognkasse og undervogn er blevet renoveret. Vognen forventes i drift til sæson 2012.
Limfjordsbanen:
Banen vil gerne have D 825 føjet til materiellisten. En delegation har været i Marslev for at se på FFJ C 11. LFB vil gerne overtage vognen for i stedet at afhænde FFJ Dae 21. ETJ C 1 er ved at få en revision af undervognen. Der arbejdes med planlægning af kørsel på udebane, idet banen til havnen er spærret.
Blovstrød Banen:
DJK’s afdeling for smalsporet materiel har i det forgangne år fået ny formand (Alex Udstad), idet Ebbe Makholm ønskede at trække sig lidt tilbage. Der arbejdes for tiden meget ihærdigt med igen at få et damplokomotiv køreklart.
Vestsjællands Veterantog:
Der arbejdes med K-maskinen grundet afbrændt leje. Desuden er der kommet fondsmidler til en ny tenderkasse til K-maskinen. Den nuværende er utæt grundet tæringer. Der arbejdes med at rydde op rundt omkring. SF-sten til gulvet i vognhallen (500 m) er ankommet.
Djurslands Jernbanemuseum:
Museet arbejder på at gøre den ene halvdel af drejeskiven færdig til sæsonstart. Realdania har givet tilsagn om 375.000 kr. til fugning af remisens murværk. Samtidig søges der fondsmidler til renovering af taget på remisen. Det er planen at museet vil holde åbent hele juli måned ved hjælp af folk fra Ryomgaard og omegn, som gerne vil give en hånd med og derved støtte museet.
DJK Midtjylland:
Lokalafdelingens formand H-P. Mortensen fremlagde årsagen til, at afdelingen gennem de seneste par år ikke har afholdt medlemsmøder ud over generalforsamlingen. Årsagen er, at formanden ikke har de kontorfaciliteter til sin rådighed, som er nødvendige for at arrangere medlemsmøder. Bestyrelsen har fem mand som hidtil. Thomas N. Olesen spurgte til referatet fra de seneste to generalforsamlinger, som hovedbestyrelsen af principielle grunde ønsker at se. Konklusionen blev, at H-P. Mortensen hurtigst muligt fremskaffer de manglende referater, som fremsendes til formanden for hovedforeningen i elektronisk form eller på papir.
DJK Vognhal(ler):
Marslev: Der arbejdes p.t. med de sidste forberedelser til fl ytningen af strækningskablet, som formodentlig kan gennemføres i uge 17 således, at grund og infrastruktur kan være på plads i løbet af sommeren. Landzonetilladelsen udløber til efteråret, så der skal søges en ny. Søren Bay og Svend Korsgaard arbejder med at søge fonde til halbyggeriet. Ryomgaard: Der skal bruges en miljørådgiver grundet mulig forurening. Niras har lavet en plan for jordbundsundersøgelser, som det vil koste ca. 99.000 kr. ekskl. moms at få udført.
DJK Rejser:
Man arbejder med at lave en rejse til Norge, som kommer til at koste ca. 4.000 kr. pr. deltager. Rejsen varer fra den 19. til den 23. september.

2. Forskellige anliggender
DSB F 653 skal til Gedser og udstilles. Det er planen, at den skal leveres medio april.
Automobilmuseet på Ålholm er lukket, og de udstillede genstande skal bortauktioneres
den 12/8 2012. Dette medfører, at „den lille N-maskine“ skal hentes hjem.

3. Økonomi
Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.
Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 25. marts 2012 i Aarhus – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen