Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 2. september 2012, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der er p.t. ikke fundet en endelig løsning på et nyt sted til erstatning for Vogn-Ex. Der har været kontakt til en del udlejere, men uden resultat på grund af høje lejepriser m.m.
Museumsbanen:
Museumsbanen i Maribo har afholdt et fi nt arrangement i forbindelse med banens 50-års jubilæum.
Mariagerbanen:
De omlagte spor og drejeskiven i Mariager er blevet indviet med deltagelse af de entreprenører, politikere og embedsmænd, som har arbejdet med projektets gennemførelse.
I forbindelse med indvielsen blev der serveret sandwich og drikkevarer i Mariager, inden turen gik til Handest med HV3. Under opholdet i Handest blev der serveret kaffe og kage for gæsterne.
Efter hjemkomst til Mariager blev nogle repræsentanter for de deltagende parter sendt ned i drejeskivegraven for at vende HV 3 på drejeskiven ved håndkraft, da motorinstallationen endnu ikke er færdig.
Overkørslen på stationen i Mariager skal færdiggøres med nye “tvangsskinner“ som skal holde asfalten væk fra skinnen.
Diesellokomotiv HP 14 er prøvestartet, og motoren kører tilfredsstillende.
Blovstrød Banen:
Blovstrød Banen har haft en god sæson bortset fra to enkelte køredage, hvor passagererne delvist udeblev. Pedershåb-traktoren, som har været under renovering, er forsøgt startet uden held. Det viste sig, at der var nogle småfejl ved motoren, som p.t. er ved at blive rettet. Det er planen at gennemføre en opstart i løbet af ca. 14 dage.
MY veterantog:
MY veterantog har desværre haft en dårlig sæson grundet manglende passagertilstrømning.
For at trække nogle fl ere passagerer til har der været fl ere køredage i forhold til tidligere, men det har desværre ikke hjulpet.
Der er planlagt en tur til Gribsø i forbindelse med skolernes efterårsferie.
Djurslands Jernbanemuseum:
Djurslands Jernbanemuseum har haft en god sæson. Museet har været åbent hele juli ved hjælp af pensionister. De ekstra åbningsdage har givet en ekstra indtægt på 6.200 kr. i forhold til budgettet.
Museet har haft besøg af DSB Museumstog, hvilket var en succes.
Remisen er p.t. ved at blive omfuget. Omfugningen har givet en del udfordringer, da de oprindelige fuger er udført med „afrundinger“. Ved hjælp af specialister fra Rådvad er det lykkedes håndværkerne at genskabe fugerne i de oprindelige faconer. Projektet dækkes af fondsmidler.
DJK Vognhal:
De gamle kabler fra sikringsanlægget i Marslev er ved at blive gravet op. Jorden skal renses for både kabler og de mursten, som har været anvendt som afdækning.
Der skal søges en ny landzonetilladelse, da den gamle snart udløber.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 10. november 2012 på Vogn-Ex.
Søndag d. 10. februar 2013 i Herlev.
Lørdag d. 23. marts 2013 i Herlev – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 24. marts 2013 – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen