Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen

Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2012       Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 25. marts 2012, kl. 12.00
DJK’s 52. ordinære generalforsamling afholdes på
Århus Vandrerhjem, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planer - ne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2010/11. (gengivet Jernbanen M1 2012).
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2013.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Følgende forslag var indkommet ved seksugers fristens udløb (jvf. vedtægternes § 3):

Ad pkt. 4: Hovedbestyrelsen foreslår fl g. 2013-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 465,-
Juniormedlemmer: Kr. 300,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 300,-
Baneforeninger: Kr. 2.000,-
smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 75,-
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
H. P. Mortensen har stillet fl g. to forslag:
1: „DJK’s S-tog afhændes.“
2: „DJK’s N-maskinetender afhændes.“

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Gunnar W. Christensen
• Henrik Bang Jensen
• Svend Korsgaard
• Frank Nielsen
Alle modtager genvalg.
Desuden opstiller:
• H. P. Mortensen.

På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen.
• Poul Thor Hansen.
Begge modtager genvalg.

På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.

Der er ikke indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne
Thomas Nørgaard Olesen
Formand


            DJKs vedtægter