Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen

Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2013       Referat     Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 24. marts 2013, kl. 14.00
DJK’s 53. ordinære generalforsamling afholdes
på DSB’s Centralværksted, Mødelokalet Vingehjulet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planer - ne for det kommende år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2011/12.
4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2014.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Ad pkt. 4:
Hovedbestyrelsen foreslår fl g. 2014-satser:
Ordinære medlemmer: Kr. 485,-
Juniormedlemmer: Kr. 300,-
Husstandsmedlemmer: Kr. 300,-
Baneforeninger: Kr. 2.000,-
smalsporsbaner dog: Kr. 1.000,-
Firmamedlemmer: Kr. 10.000,-
Udlandsportotillæg: Kr. 75,-.
Der er ikke indkommet andre forslag til kontingentsatser.

Ad pkt. 5:
Der er ikke inden for tidsfristen indkommet forslag.

Ad pkt. 6:
På valg til hovedbestyrelsen er:
• Søren Bay
• Keld Haandbæk
• Benjamin Olsen
• Henrik Seidenfaden
Alle modtager genvalg.
Til den ledige plads efter Thomas Nørgaard Olesens død opstiller hovedbestyrelsen:
• Jesper Hansen

På valg som revisorer er:
• Finn Beyer Paulsen
• Poul Thor Hansen.
Begge har udtrykt ønske om at trappe af, men er dog villige til at tage et år endnu.

På valg som revisorsuppleanter er:
• Eigil de Neergaard
• Niels K. Petersen.
Begge modtager genvalg.

Der er ikke inden for tidsfristen indkommet øvrige forslag til nye kandidater til hovedbestyrelses-, revisor- og revisorsuppleantposterne.

På hovedbestyrelsens vegne
Henrik Bang Jensen
Formand


            DJKs vedtægter