meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 7-8/61   -   December 1961

tilbage

Dette nummer af "meddelelsesbladet" er det sidste, der når Dem inden Aarets store fest - og årsskiftet. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke Dem for året 1961 - ønske glædelig jul og et godt nytår - i første række for Deres daglige virke - men også for vor fælles hobby. Måtte vi også i 1962 kunne gavne, fornøje og adsprede. Birger Wilcke.

Møder og udflugter.

Forevisning søndag 3. december af forskelligt af "Jernbanemusset"'s materiel, samt af foreningens - udvendig - istandsatte Slangerupbane-personvogn DJK/ KSB C 20. Mødested: Langeliniebroen, ved trappenedgangen til Østerport remise, kl. 9.30. Museets leder, trafikkontrollør E.L. Parbøl vil fortælle om de i remisen opstaldede ting. Der vil bl.a. blive foto mulighed af (gl.) P 125 + KSB C 20. (Det vil erindres, at P 125 var i KSB's eje fra 1906 til 1948 som KSB nr. 5).
Gæster er velkomne - bl.a. familiens kvindelige medlemmer på vej til juleudstilling.

Møde mandag 4. december kl. 20 i "Trafiketaterne"'s Mødesal, Trommesalen 2, 5 sal, København V.- Overtrafikassistent N. Loumann Nielsen vil causere over emnet: "Det viste De ikke ! - store og små oplevelser fra 25-års virke ved jernbanen". Efter causeriet auktion (se vedlagte auktionsliste), samt mulighed for selskabligt samvær i "Etaterne"'s restaurant. (Varm julekage forefindes !).

Bestyrelsen har planlagt en udflugt på "Horsens Vestbaner" (HV), søndag kl 14. januar 1962. Kørslen foregår med dampsærtog: Horsens (afg. kl. 9.45. Thyregod-Brande (frokost)-Ejstrupholm-Horsens (ank. kl. c. 16.15). Billet-prisen for ovennævnte strækning vil andrage c. kr. 12,-. Januar måned er jo ikke ligefrem den mest charmerende årstid for udflugter, men HV - der indstiller driften med udgangen af marts måned 1962 - har ikke kunnet påtage sig arrangementet på et senere tidspunkt. Bestyrelsen, der er "syv sind", vil derfor indtrængende bede medlemmerne om Deres mening. Kunne De tænke Dem at deltage, send så - uforbindende - men inden den 16. december - et brevkort (blot påført: HV - ja) til sekretariatet. (Adressen: se nedenfor). Får sagen et positivt udfald, følger meddelelse som sædvanlig.

Meddelelser fra bestyrelsen.

Fototilbud. Som led i det praktiske samarbejde mellem "Svenska. Järnvagsklubben" (SJK) og vor forening, kan der nu tilbydes medlemmerne fotografier af danske privatbaners materiel, bygget i århundredets første år af "Waggonfabriken Arløf" ved Malmø. (Nuværende AB Svenska Järnvägsverkstäderna, avdelning Arløv). Fotografierne - se iøvrigt bilaget - er leverancebilleder - i format 18x24 cm, kontaktkopier efter glasnegativer (lb.nr. 01-2.), eller i format 13xl8 cm, er reproducerede, da originalnegativerne ikke findes mere (lb.nr. 51-61). Bestyrelsen har haft lejlighed til at se aftryk af hele serien - alle billederne er af høj kvalitet - prisen (ren kostpris) er rimelig: det store format koster da.kr. 2,60 - det lille: da.kr. 2,-. Tilbuddet, der ikke kommer igen - SJK's fotoavdelning i Gøteborg, der udfører det fototekniske arbejde, har kun kunnet låne negativer af ASJ, Arlöv indtil midten af december - gælder t.o.m. 8. december, bestillinger må være sekretariatet i hænde senest denne dag.

Publikationer, brevkort. Af de i M 6/61 nævnte publikationer er DEN STORA LOKOMOTIVJAKTEN nu helt udsolgt, medens der endnu findes et lille restoplag af ODIN OG ROESKlLDE og ELEMENTÆR JERNBANELÆRE. Postkortserie A er ligeledes på lager, _Såvel som ny postkortserie B: Amagerbanen: (a) damploko 5 med persontog ved Uplandsgade 1940), (b) damploke 6 med godstog ved Tømmerup (1954), samt (c) Amagerbro (gl.) station (1907): kr. 2,60 (inkl. porto). (Serie B's første oplag blev iøvrigt udsolgt på et kvarter på AB-turen den 12/11). Bestilling sker ved indsættelse af nævnte beløb (se M 6/61) på postgirokonto 67394, adresseret P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup.

Restaureringsarbejdet. Som det fremgår af ovenstående, er restaureringen af DJK KSB C 20 nu så vidt fremskredet, at den udvendig fremtræder i Slangerupbanens originale grønne farve, men meget arbejde mangler endnu, da vognen er fuldstændig ryddet for indmad. Vi har derfor et særligt ønske om, at et par "træmænd" vil melde sig, og give en håndsrækning med opsætning af skillerum, sæder m..m. En "staferings-ekspert" efterlyses ligeledes. For medlemmer, uden specielle kvalifikationer, er der stadig nok at tage fat på., bl.a. skulle DJK/GDS C 40, der i øjeblikket henstår i Hillerød, meget gerne snart dukke op på Østerport, hvor der venter den en lignende "overhaling", som den C 20 fik.

Restaurerings-afdelingens mødetider er stadig: lørdage kl. 13-17: Østerport remise (nedgang fra Langeliniebroen) , og søndage (formiddag): Roskilde maskindepot. (SvJ)

Litteratur. I denne søde jule- og gavetid, må man også afse tid til at betænke - sig selv - med en lille opmærksomhed. En af de store københavnske boglader, P. Hanse & Søn, Løvstræde 8, København K.-, har en speciel afdeling for jernbanelitteratur, der oven i købet ledes af et DJK-medlem, br. J. Schierbeck. Bogladen forventer, i løbet af kort tid, at kunne udsende et katalog over jernbanelitteratur. Vest for Store-Bælt hos Johs. Rasmussens Boghandel, Hjallesevej 6, Odense, hedder specialisten Hans Gerner Christiansen, ligeledes et velkendt DJK-medlem.

Smalsporloko. Som bl.a. deltågerne i Bandholm-turen vil have bemærket, stod på Maribo station, anbragt på en LJ T-vogn, et lille O-C-O lokomotiv, fabrikat: Orenstein & Koppel, byggenr. 9224, -år 1921, sporvidde 700 mm. Lokomotivet, der er skænket Danmarks Tekniske Museum af ejeren, statens Jordlovsudvalg, Vildmosetilsynet, er videre-overdraget til DJK for restaurering og opbevaring. Lokomotivet har sidst været anvendt i Dokkedal (Lille Vildmose) i 1954. Transporten herfra og til Maribo er bekostet af museet og enkelte DJK medlemmer (for egen regning). LJ har velvilligst stillet vogn og plads til rådighed. (Sv.J)

Signatur-listen, der følger vedlagt, skulle afhjælpe et ofte udtrykt savn hos medlemmerne. Listen taler for sig selv, blot kan der gives et par suplerende bemærkninger vedrørende trykluftbremsen. (Ang. trykluftbremsens virkemåde m.v. henvises til "Jernbanens Hvem-Hvad-Hvor", side 67-70).

Trykluftbremsernes inddeling. Betegnelsen for systemet af de på vognmateriellet anbragte trykluftbremser er på danske vogne angivet ved påskrift på længdedragerne eller vognsiderne. I skemaet på bilagets side IV er opført de almindeligst forekommende trykluftbremsesystemer. Desuden findes enkelte andre systemer, der sjældent forekommer her i landet. Afvigelserne mellem de forskellige systemer består væsentlig i styreventilens konstruktion, og der skelnes mellem trinvis løsbare bremser, hvor virkningen af en foretaget bremsning forminskes gradvis, og ikke-trinvis løsbare bremser, som løser fuldstændig, så snart en løsning indledes.

Betjeningshåndtagene er følgende: (a) afspærringshanen, der almindeligvis er anbragt på forgreningsledningen til styreventilen og sidder let tilgængelig fra vognens ene side; den kan normalt indtage stillingerne: bremsevogn (hanen åben) eller ledningsvogn (hanen lukket); (b) G-P eller G-P-S omstillingshåndtaget, der muliggør benyttelse af vognene i forskelligartede tog, idet omstillingen regulerer bremsen. reaktionstid: hurtig bremsning ved P og S (personførende tog), langsom voksende bremsekraft ved G (godstog); (c) lastveksel,en, der er påsat de fleste moderne godsvogne, kan enten være håndbetjent eller automatisk. Betjeningshåndtaget for den håndbetjente lastveksel kan indtage stillingerne "tom" eller "læsset". Ved den automatiske lastveksel findes intet betjeningshåndtag. Bremsevægtskiltet for en sådan lastveksel er vist på. bilagets side III. (Nærmere om lastveksel,en funktioner følger i et kommende nr. af "Meddelelser ...."). (EBJ)

Jernbanenyt - kort fortalt -DSB: motormateriel: MX 1026, 1027 og 1028, samt MH 326 og 327 er leverede og indsat i driften 15/11 . Alle er tilgået 2. dietrikt`s beholdning. Damplokomotiver: følgende maskiner - sidst tilhørende l. distrikt - er udrangerede og udbudt til salg: C 715, 718, K 539, S 726, 731, D 821, 836, 837, F 445, 459, 472, 485, 493.

("Trektionelieten' fra M 2/61 kan á jourføres).

Foruden de ovennævnte udrangerede S-maakiner, er yderligere 7 stykker af dette litra hensatte.

Tenderen fra E 973 (se M 6/61 henstår pt mdt. Gb påmalet "Reserve". F 699 (Frichebyggenr. 25-/år 1921) er tilgået 1. dietrikt`s beholdning, og er hjemmehørende i mdt. Gb.

D 838 er ikke - som fejlagtigt angivet i M 6/61 - udrustet med forvarmningsudstyr, men udrustet til dampforsyning af den dampkran og -hammer, der for tiden anvendes ved opsætningen af køreledningsmaster Glostrup-Tåstrup.

Køreledningsmasterne anbringes i et 2 m. langt nedhamret betonrør, ovennævnte kran kan ikke selv levere damp nok til dette nedhamrings-arbejde.

Privatbaner Motormateriel: skinnebusserne og påhængervognene fra de nedlagte baner NPMB og RØHJ er nu alle indsat i driften på "købsbanerne", med følgende nye numre:

 NPMB Sm 1, nu NFJ Sm 1   RØHJ Sm l, nu OKM/OMB Sm 7 NPMB Sm 2, nu HB S 13    RØHJ Sm 2, nu RHJ Sm 53 NPMB Sp 51, nu NFJ Sp 5  RØHJ Sp 2, nu OKMJ/OMB 7 NPMB Sp 52, nu FFJ S 5

(NB. RØHJ's Sp 1 solgtes allerede 1959 til ØSJS Sp 5. Bemærk endvidere det ejendommelige dobbelt-ejendomsmærke OKMJ/OMB. De to baner vil i øvrigt kun anvende skinnebus-sættet til udflugtstog, særtog o.lign.).

Damplokomotiver: NPMB 3, 4, 5 er nu opbygget hos H.I. Hansen, Odense. SNNB 4, der som nævnt i M 5/61 (vi skrev fejlagtigt SNNB 5, vi takker vort medlem i Nysted for rettelsen), kørte fra Nysted til Nykøbing, har fortsat den "tunge" rejse til Joseph Levin & Co., Købehavn, for ophugning. Maskinen løb forøvrigt varm undervejs - i Næstved - måske en sidste "hævn", den var vel opsmurt ved afgangen fra Nykøbing.

Vogne: følgende NPMB-godsvogne er solgt til fynske privatbaner: Q 99, nu NFJ Qd 99, Q 100, nu OKMJ Qd 560 og Q 145, nu OMB Id 35. SNNB bar solgt 11 åbne godsvogne til ophugning: Pf 130-136, Pj 156, 157, samt Pr 300 og 301. (Se i øvrigt M 4/61).

I 1956 bebudede DSB, at der skulle nedlægges 72 stationer og trinbrætter i løet af få år. Så stærkt er det dog ikke gået. I 1960 lukkedes følgende stationer: Bråby, Forsinge, Gatten, Havrebjerg, Hjulby, Jerslev, Kirke-Hørup, Løve, Lille Mommark, Skalbjerg, Simested, Sminge, Store-Fuglede, Vindblæs og Østerbølle. Disse er alle nedsatte til trinbrætter, de fleste uden sidespor. I 1981 er hidtil følgende stationer nedsatte til trinbrætter: Alken, Bønkel, Moselund og Svendstrup Sjælland. Sidstnævnte (senere) samt Kolstrupgård T er nedlagte. Endvidere forventes Ålsø station snarest lukket.

SNNB er begyndt at sælge materiel (se ovenfor) og skinner som følge af den forenklede drift på strækningen Nykøbing-Nysted. Sidesporene i Særslev, Meelse og Fuglsang er taget op, således, at disse T&S nu kun er trinbrætter. Roelæssesporene i Frejler, Horbelev, Karleby og Sdr. Ørslev, samt krydsnings sporet i Kettinge og et læssespor i Nysted er ligeledes fjernede. Optagningen af havnesporet i Nysted er derimod - efter henstilling fra byens initiativråd - stillet i bero indtil videre.

SIGNATURER PÅ VOGNMATERIELLET.

Danske Statsbaner, og de europæiske jernbaneforvaltninger, der har tilsluttet sig den internationale person-, post- og rejsegodsvogns-overenskomst (RIC), og den internationale godsvogne-overenskomst (RIV), samt en del danske privatbaner benytter sig af de på de følgende sider viste signaturer på vognmateriellet. Vognene er endvidere forsynet med betegnelsen på-den jernbaneforvaltning, de tilhører (ejendomsmærke), og nummer, der skal være anbragt på vognkassen, og endvidere kan være anbragt på længdedrageren, samt med ~-type eller litra-betegnelse. Derudover forekommer på godsvogne en række - ikke her viste - signaturer, bl.a. mærket UIC, på de efter ORE's (office de recherches et d'essais) tegninger byggede enheds-standardgodsvogne; mærket E eller[E]på vogne, som er egnet til udveksling mellem lande med forskellig sporvidde (udbyttebare eller indstillelige hjulsæt); mærket~ på vogne, der kan anvendes i forbindelse med Storbritannien; smøreskema på vogne med tidssmøring (angivelse af smøringsfristen og tidspunktet for sidst foretagne smøring) m.fl. Der forekommer endvidere en lang række "lokale" påskrifter, for DSB-vogne's vedkommende bl.a. tidspunktet for sidste lakering (på endegavlen), og for ikke-godsvogne en angivelse af det værkstedsområde (på endegavlen) vognen tilhører: Kb : København, Ar : Århus.

Listen er sammenstillet af Erik B. Jensen, -med velvilligst assistance af generaldirektoratet. -