meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 1/61   -   Februar 1961

tilbage

Dansk Jernbane Klub’s periodiske meddelelser
Bestyrelsen har hermed den glæde - for første gang - at udsende vor forening's "periodiske meddelelser". Vi håber,det vil vise sig muligt - både økonomisk og personelt, regelmæsigt, et kunne udsende denne "kontakt". Der kræves dog hertil, at alle foreningens medlemmer medvirker; det er jo netop en af vor foreninges ideer, at alle skal nyde godt af den enkeltes iagtagelser og forskningsresultater. Derfor, har De hørt eller set noget af interesse, så lad redaktøren (dette job går på å omgang mellem bestyrelsesmedlemmerne) få et par linier herom, de kan blot sende til foreningens rekretariet (se nedenfor); redaktørens opgave skal ikke være - at "skrive" vort "meddelelsesblad"- kun at redigere det indkomne materiale.
Bestyrelsen sigter i første omgang på, at kunne udsende "meddelelserne"i månederne februar, marts, april, maj, september, oktober, november og december.
M 1/61 udsendes - foruden til medlemmer - til alle, der tidligere har modtaget meddelelser fra arbejdsudvalget.

Den stiftende generalforsamling
Den 15. januar 1961 blev en stor dag for det syv-mands udvalg, der havde arbejdet i 3/4 år på - at danne grundlaget for stiftelsen af en forening af danske jernbane-entusiaster. Der herskede nogen spænding om, hvorledes der ville blive reflekteret på de udsendte indbydelser; arbejdsudvalgets mest optimistiske medlem havde, på grundlag af det udsendte -antal knapt 300, anslået et fremmøde på ca. 125 - og der kom ca. 275 -så DSB-kino's store lokale kom slet ikke til at virke "for stort". Arbejdsudvalgets formand, lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen indledte med en orientering om den "historiske baggrund" for en jernbane-forening -og om det fremtidige arbejdsprogram. Erik B. Jonsen redegjorde for valget af "navnet" til foreningen; fuldmægtig cand. jur Birger Wilcke -for foreningens love, og for arbejdsudvalgets allerede opnåede resultater, hvad særlig angår den del af foreningens virke, der beskæftiger sig med bevarelse af ældre jernbanemateriel. Derefter havde en række af tilhørerne ordet, bl.a. "Jernbanebladet"s redaktør, stationsmester H.E. Rybro, der stillede - om det måtte ønskes - en side i sit tidskrift til foreningens rådighed. Der rettedes fra mange sider en tak til arbejdeudvalget for initiativet, og der blev givet tilsagn om støtte af forskellig art. Ved håndsoprækning tilkendegav tilhørerne herefter, at de ønskede foreningen stiftet - og klokken 11.13 kunne ordstyreren Erik B. Jonsen konstatere "Dansk Jernbane Klub" (DJK) for stiftet. Danmark fik hermed, som en af de sidste lande i Vest-europa, sin jernbane-entusiastforening.
Arbejdsudvalget anmodede derefter forsamlingen om, at måtte fungere som bestyrelse indtil den første ordinære generalforsamling i april. Der opnåedes tilladelse hertil.
Efter generalforsamlingen vistes filmene "DSB- før og nu" og "Svømmende skinner" (om østersøoverfarten). Det i ankomsthallen oprettede "bureau" modtog henved hundrede anmodninger om optagelse i foreningen.

Lovændring.
De udsendte "Forslag til love ...." er gyldige indtil den ordinære ge-neralforsamling i april, dog med følgende ændringer: side 2, punkt 4, anden linie "14,35" ændres til "15,-". Efter . ."årligt" indføjes ny sætning "Personer under 18 år dog kr. 8,- årligt". I tredie linie, samme punkt, ændres "8,-" til "5,-". Foreningens ledelse.

Foreningens ledelse
Efter generalforsamlingen konetituerede bestyrelsen sig, og følgende poster besattes:
formand: lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen,
næstformand: fuldmægtig, cand. jur. Birger Wilcke,
sekretær: frimærkehandler Peer Thomasen,
kasserer: assistent Mogens Bruun,
øvrige: cykelhandler Børge Chorfitzen,
sekretær Erik B. Jonsen og
trafikkontrollør E.L. Parbøl.
suppleanter: baneingeniør H. Thorkil-Jensen og
smed T.T. Vind.
revisorer: revisor Erik Wilhelmsen og
assistent Poul Skebye-Rasmussen.
revisorsuppleant: fuldmægtig, cand. jur. N. Bonnesen.

Korrespondance til foreningen bedes adresseret således:
Dansk Jernbane Klub,
sekretariatet ,
Strandvej 201.
Hellerup.,
der kan dog også skrives direkte til formanden: lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1, Helsingør:
Telefoniske forespørgelser m.v. kan ske til sekretariatet (medlemsregisteret, kassesager, turbestilling o. lign.) tirsdage til fredage kl. 10-14 på. HElrup 794 v. Næstformanden vil i almindelighed være at træffe på Ordrup 2209 kl. 19-21.
Indbetaling - af kontingenter, af afgifter for deltagelse i udflugter, for publikationer m.m. - sker ved indsættelse af beløbet på postgirokonto 67394, adresseret således: P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup. Gyldig indtil foreningen får eget postgirokontonummer).
I M 2/61 bringer en oversigt over arbejdsfordelingen i bestyrelsen.

Kontingent for 1961 og medlemskort.
Med dette eksemplar følger et giro-indbetalingskort - vi håber, at alle ,der ønsker medlemsskab i foreningen, vil foretage indbetalingen hurtiget belejliget.(Kr. 15,- + indskud kr. 5,-).
Medlemskortene for 1961 vil blive udsendt efter den ordinære generalfor- samling i april. Indtil da er de midlertidige kvitteringer, såvel giro-indbetalingskort med kvittering, gyldige som medlemskort.

Møder og udflugter.
Møde onsdag 1. marts kl. 20 i "Trafiketaterne"`s mødesal, Trommesalen 2, 5 sal, København V.-
Fuldmægtig, cand. jur. Birger Wilcke fortæller om Kalvehavebanen" og "Næstved-Præstø-Mern Banen" - banernes historie og materiel (med lysbilleder).
Efter foredraget auktion over forskellige effekter (bøger, køreplaner lokomotivlygter m.v.), og selskabligt samvær (mulighed for at tale "tog") i "Etaternes" restaurant.

Rundvisning lørdag 4. marts kl. 14.45 ombord på. M/F "Knudshoved" i Helsingør. Civilingeniør K. Clausen, søfartsvæsenet, Foreviser statsbanernes nye dobbeltdækker-færge til storebæltsoverfarterne.
Mødested: indgangen til "Helsingør Skibe- og Maskinbyggeri A/S", Havnegade, Helsingør, Tilslutningstog: se "Togplan" eller "Danmarks Rejeforbindelser" - mange forbindelser ad såvel Kyst- som Nordbanen.

Udflugt søndag 19. marts kl. 10.30 på "Næstved-Præstø-Mern Banen". DJK har bestilt særtog (arbejdstog) til kørsel efter følgende plan:


(udrejse) afg. Næstved kl. 10.30 (hjemrejse) afg. Mern kl. 14.50
ank. Præstø - 12.00 ank. Præstø - 15.15
afg. - - 14.00 afg. - - 15.25
ank. Mern - 14.30 ank. Næstved - 16.25.

Opmærksomheden henledes på, at afgangstiderne overholdes nøje, hvorfor deltagerne i egen interesse må være til stede præcis til de ovennævnte tider. Tilslutningstog: fra København H. kl. 8.15 (tog 23) med togskifte i Ringsted til (tog 8.35) - ankomst Næstved kl. 9.45 eller afgang København H. k1. 8.50 (tog 1129) direkte til Næstved med ankomst kl. 10,22. Iøvrigt forbindelee fra Slagelse (Fyn og Jylland) (tog 1867) Næstved ankomst kl. 10.23 og fra Nykøbing Fl. m.m. (tog 130) Næstved ankomet kl. 10.17. Hjemrejse til København vil kunne ske med (tog 160) afgang Næstved kl. 18.59. (Se iøvrigt "Togplan" eller "Danmarks Rejseforbindelser").

Pris for deltegelse: (Næstved-Præstø-Mern og retur) DJK-medlemmer kr. 10,-, ikke-medlemmer kr. 12,-, kvindelige på rørende og børn kr. 5,-. Bindende anmeldelse sker ved snarest og senest den 8/3 at indbetale ovennævnte beløb på postgirokonto 67394, adresseret: _P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup På bagsiden af talongen kan anføres om deltagelse i fællesspisningen på "Frederiksminde", Præstø ønskes. (Krebinetter m/gemyse og Citron-fromage kr. 7,50 exel. service). Medbragt mad kan iøvrigt indtages samme sted Week-end-billet København-Næstved koster kr. 13,60).

Tilmeldelsen vil blive bekræftet ved tilsendelse af kontrolbillet, evt. middagsbillet samt særtogskøreplan. DJKs bestyrelse vil varmt anbefale medlemmerne at deltage i denne udflugt. NPMB indstiller - som det vil vides - driften den 31/3 d.å. Vort særtog bliver sandsynligvis det sidste damptog på strækningen. Oprangeringen vil blive således: damploko 4 (1913 - E 41(1899)-C 31(1899)-C 34(1913)- (evt) DSB Fe. (Byggeår i parentes). Der vil undervejs blive gjort holdt for fotografering, ligeeom der - i Præatø - vil blive lejlighed til fotografering og besigtigelse af remise, m.m. samt de fleste af banens vogne.

Litteratur.
Nedenstående liste over dansk jernbane-litteratur - der endnu kan fås i boghandelen - er Bøger der bør findes i enhver jernbane-entusiasts bibliotek.
JERNBANERNS HVEM HVAD HVOR af civilingenør J. Maimann og H, Petersen - spredte træk af Danmarks jernbaners historie, afsnit om rullende materiel m.m. 318 sider (1959) kr. 11,75. DANSKE STATSBANERS DAMPLOKOMOTIV 1847-1959 - historisk oversigt udarbejdet af G. Wienecke, A. Gregersen og J. Steffensen. 46 sider (1959) kr. 8,75.
LOCOMOTIVES OF THE PRIVATES RAILWAYS OF DENMARK - oversigt udarbejdet af civilingeniør William Bay - indeholder bl.a. komplet liste over privatbanernes lokomotiver med historiske og tekniske data, f.eke. byggeår og-sted, ophugningsår m.m. 167 sider (1959) kr. 16,50. ODIN OG ROESKILDE - billedhæfte i stort format, indeholder fotos af de fleste DSB damplokomotiver, motorlokomotiver og -vogne uundværligt supplement til den ovenfor nævnte historiske oversigt. 88 sider (1952) kr. 10,-.(NB. Dette sidstnævnte hæfte kan - ved velvilje fra Dansk Lokomotivmands Forening - erhverves af DJK-medlemmer til en favørpris af kr. 7,50 - frit tilsendt. Bestilling sker ved indsættelse af beløbet på postgirokonto 67394, P. Thomassen, Strandvej 201, Hellerup.

Tidskrifter.
Årsskiftet er en passende lejlighed til at se på ny-abonnementer af tidskrifter - nedenfor bringer vi en liste over de, en jernbane-entusiast kan have glæde af:
VINGEHJULET - statsbanernes officielle organ - bringer omtale af nyt rullende materiel, nye faste anlæg - sporanlæg, sikringsanlæg m.v. Udkommer 24 gange årligt. Abonnement bestilles på postkontorerne. Prie kr. 2,50 pr. kvartal.
JERNBANEBLADET - stationsmester H.E. Rybro's velkendte blad - indeholder artikler om nyanlæg, besøg på privatbaner, historiske oversigter m.v. Udkommer 12 gange årligt. Bestilling af abonnement sker ved indsættelse. af kr. 9,- (pris pr. årgang) på postgirokonto 60082, Jernbanebladet, Bernhard Bangs Alle 39, København F.-
DANSK LOKOMOTIV TIDENDE - officielt tidskrift for Dansk Lokomotivmands Forening, og indeholder som sådant i første række artikler af organisatorisk interesse - men ofte stof - der kan være til gavn for den mere teknisk interesserede. Udkommer 24 gange årligt. Abonnement bestilles hos"Dansk Lokomotivmands Forening"! Hellerupvej 44, Hellerup. Pria kr. 12-pr. årgang.
Endvidere bringer hobby-tidskrifterne HOBBY-BLADET og MODEL-BANE-NYT ofte udemærkede artikler af interesse for jernbane-entusiaster.

Bevarelse af ældre jernbanemateriel.
Vi kan i dette nummer røbe, at vi har indledt realitetsforhandlinger med en række privatbaner m.m. om køb eller reservering af ældre rullende materiel - i første række har det givet det resultat, at DJK fr.o.m. 1/4 er ejer af to NPMB-vogne nr. C 31 og E 41 (se omtalen af udflugten 19/3).
Forhandlinger - i samarbejde med turistforeningen i Sorø - er indledt med DSB - om muligheden for trafikering af den 3 km lange strækning mellem Sorø statsbanestation og Sorø bystation. Denne gang vil bestyrelsen indskrænke til at henvise til en artikel af redaktør Poul Petersen: "Veteranbanen skal køre i Sorø" i "Berlingske Aftenavis", tirsdag den 31. januar.

Jernbane-nyt - kort fortalt.
Fr.o.m. næste nummer bliver denne rubrik en fast tilbagevendende - nyheder i telegrematil - om dampsærtog, nyt materiel, ombygninger, ophugninger m.v.- redigeret af frimærkehandler P. Thomaesen (adresse - se ovenfor). Dette nummer er redigeret af Erik B. Jonaen.