meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 2/61   -   Marts 1961

tilbage

Et koldt pust i det varme forår - vinterstemning på NPMB (feb. 60). Foreningens erhvervelse - post- og rejsegodsvogn B 41 - skimtes til venstre i billedet. (Foto: P. Thómassen).

Sorø-planerne.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at undersøge mulighederne for at etablere den såkaldte veteranjernbane på strækningen Sorø statsbanestation - Sorø bystation.

Efter at have drøftet spørgsmålet med generaldirektør P.F..N. Skov, der stillede sig velvilligt overfor planerne men dels påpegede at statsbanerne ikke kunne deltage i driften, dels at der var en række vanskeligheder forbundet med at lade DJK overtage driften, selvom denne indskrækendes til week-ender i sommertiden, har man fra bestyrelsens side undersøgt alle muligheder og forhandlet til forskellig side. om spørgsmålet, idet man ønskede mulighederne helt klarlagt, inden man påny foretog en henvendelse til generaldirektøren.

Med hensyn til materiel ligger det således, at foreningen har modtaget et tilbud fra A/S Det Danske Staalvalseværk om vederlagsfri overdragelse for et tidsrum af fem år af det selskabet tilhørende 4-koblede "Borsi "-lokomotiv fra 1895, tidligere ØSJS nr. 6, hvilket tilbud man med tak har modtaget. Endvidere har det vist sig muligt at leje et "Kraus"lokomotiv, ligeledes? en tidligere ØSJS-maskine (nr. 3 af den nuværende ejer - Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster. Som tidligere omtalt har foreningen - af NPMS købt en personvogn (C 31) og en post- og rejsegodsvogn (E 41) - begge fra 1899, og ydeligere forhandlinger er i gang med en række privatbaner om overdragelse af ældre vogne. der er herefter næppe tvivl om, at vi kan fremskaffe det fornødne rullende materiel.

Ligeledes håber vi - ved medlemmernes medvirken - at kunne skaffe det fornødne frivillige personale til driften i sommer-week-enderne; vi savner såvel pensionerede loko-førere som billet-sælgere og togbetjente -sidstnævnte grupper gerne amatører. herom modtager vi gerne henvendelser fra alle interesserede.

Med hensyn til den Økonomiske baggrund har vi forhandlinger i gang med .Sorø Turistforening, og vi håber gennem denne, at få et vist beløb til,rådighed for driften. Det er imidlertid nødvendigt, at der også fra vor side fremskaffes ydeligere ca. 5.000 kr,. Det er hensigten at skabe en selvejende institution, hvor de modtagne indskud forrentes med 5 % f.s.v. driften tillader dette, og- i det omfang indskyderne måtte ønske det at, tilbagebetale indskudene så snart de fornødne midler hertil foreligger. Når de endelige vedtægter for baneselskabet (navnet Sorø Damp-,jernbane er foreslået) er udarbejdede, er det bestyrelsens hensigt at henvende sig til alle interesserede om tegning af indskud.

Der arbejdes i øjeblikket på en overenskomst med. statsbanerne; det er på indeværende tidspunkt vanskeligt at sige om vi kan komme igang i år men vi vil gøre alt for at opnå dette. (BW)

Meddelelser fra bestyrelsen.

En række medlemmer der indbetalte kontingent og indmeldelsgebyr på kiosken på hovedbanegården - på stiftelsesdagen - har endnu ikke indsendt optagelsesformularen til kassereren; formularerne udbedes snarest - vedkommende risikerer fremover ikke at modtage "meddelelsesbladet", da de ikke er opført i foreningens kartotek. Det drejer sig om formularerne med numrerne: 11-12-44-46-51-53.

Henvendelser til bestyrelsen, der kræver skriftligt svar, bedes vedlagt svarporto.

Formanden (Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1 - Helsingør) vil gerne i forbindelse med medlemmer, der disponerer over båndoptager - og er interesserede i optagelser af "toglyde" - om samtaler med ældre jernbanemænd.

Foreningen har haft en enestående "presse". Det vil føre for vidt, at opremse de enkelte avisers artilkler - kort sagt: foreningen og Sorø-planerne har været omtalt i den væsentligste del af den danske dagspresse. Søndag den 5. marts bragte Danmarks radio en udsendelse fra Sorø-Veddebanen, hvori et par af bestyrelsens medlemmer udtalte sig om DJK's "veteran"-planer.

Med dette nummer af "meddelelser" følger en oversigt over DSB'S trækkraft pr. 15/2 d.å. - velvilligst udarbejdet af maskinafdelingen i generaldirektoratet. Den vil vil fremtidig kunne åjourføres efter notitserne i rubrikken "Jernbane-nyt - kort fortalt".

Udover den i bilaget anførte trækkraft,råder DSB over et antal rangertraktorer, nemlig benzintraktorerne: 21-24, 31-43, 45, 50, 56, 57 (ialt 21 stk. - 4 typer), og dieseltraktorerne: 2, 3, 44, 46-49, 51, 52, 70-85 (ialt 25 stk - 6 typer).

Møder og udflugter.

Møde onsdag 5. april kl. 20 i "Trafiketaterne"'s mødesal Trommesalen 2, 5 sal København V.-

Overtrafikassistent L. Haugsted fortæller om det ny "relæsikringsanlæg -København Nær " .

For at en del af mødedeltagerne - med egne øjne - skal kunne overbevise sig om dette meget interessante anlægs trafikale fordele leder hr. Haugsted en forevisning søndag. 9 april kl. 9 og 10 af anlægget, der er installeret i post VI på København H. Mødested: Ingerslevsgade ved lågen i hegnet skrås overfor nr. 12. (NB. absolut præcis fremmøde kræves). Da pladsforholdene i sinalposten er meget begrænsede, vil der kun kunne gives 10 deltagere adgang på,hver af ovenanførte tidspunkter. Tilmelding- med ønske om deltagetidspunkt - sendes pr. brevkort til klubbens sekretariat, Strandvej 201, Hellerup eller aftales på, mødet den 5., hvor også aftale om en evt. tredie forevisning kl. 11 vil kunne træffes.

Efter foredraget den 5. afholdes - på utallige opfordringer - atter en auktion over diverse jubilæumsskrifter, gamle køreplaner - såvel tjeneste- som publikums- m.m. Derefter mulighed for selskabligt samvær i "Etaternes" restaurant.

Det skal kort nævnes, at en udflugt til "Hurtig-ruten" (med besøg på Kalundborg station og færgehavn og ombord på m/f "Prinsesse Anne-Marie") er planlagt til en søndag i slutningen af april.

DSB: Mx l008, 1009 og 1010 er nu leveret og indsat i driften (10/3).

Det er meningen, at 1. distrikt skal have de første tyve numre, og 2. distrikt de resterende 20; Mx 1002 og 1003 der anvendes til instriuktionskørsel i 2. distrikt vil derfor blive tilbageleveret til Sjælland, når leverancen af 1021 og følgende påbegyndes. Mx-maskinernes indsættelse på Kyst- og Nordbanen har allerede nu betydet en nedsættelse på end 50% af dampløbene. Mh 312 og 313 er leveret og indsat i driften (10/3). 1. distrikt disponerer over 306-310, 2. distrikt over 301-305 og 311-313; sidstnævnte distrikt vil modtage fremtidige leverancer t.o.m. 355, hvor- efter 1. distrikt disponerer over resten. 17 Mo-vogne skal i nærmeste fremtid - i forbindelse :ned stor revision - have installeret varmekedel i lighed med Mo-vognene i 1800-serien. 6 er allerede ombygget og i forbindelse hermed omnummereret: Mo 1978, 1984, 1989, 1991, 1992 og 1997( tidligere nr. 578 o.s.v.). De fem føratnævnte vogne er ombygget ved cvk. År, den sidste ved cvk. Kh. ("Traktionslisten kan á jourføres).

Privatbaner: følgende damplokomotiver udrangeredes i 1960: TKVJ 11 og 13, VaGJ 5 og ØSJS 1 og 2. (For nærmere detaljer og á jourføring - se W. Bay's bog: "Locomotives of the Private Railways of Denmark"). (I denne bog kan endvidere indføres - med udrangeringer 1959 - HFHJ 10 ). TKVJ har i 1960 modtaget Df 130 (ex SNB 33, ex DSB Df 130). Maskinen indkøbte for midlerne, der indkom ved salget af ovennævnte Winterthurmaskiner; den har bibeholdt nummeret 130, fået banens initialer påmalet, ligesom skorstensbåndet er ændret til hvid-rød-hvid. Banen har anvendt maskinen flittigt i vinter, og i øjeblikket og indtil d. 1/4 fremfører den på hverdage ballasttog med afgang i Kolding kl. c. 12.25 - retur Kolding kl. c. 18,25.

Medens OHJ's diesellokomotiv M24 er til revision, fremføres banens godstogsløb med den i 1957 erhvervede D-maskine nr. 857 - godsturerne tillyses dog kun efter behov. M24 vender tilbage kort før påske.

Horsens Privatbaner har solgt diesellokomotivet HBS DL 213 til Skagensbanen, hvor det har fået (SB) M7.

Kalvehavebanens dieselloko, der solgtes til Hads-Nings Herreders Jernbane, har der fået nr. (HHJ) M4.

GDS udrangerer i nærmeste fremtid sine personvogne B 11 og 12, samt B 13- 15. Med B 11 og 12 forsvinder noget virkeligt gammelt dansk jernbane, vogkasserne fra disse vogne er identiske med Gribskovbanens første dampvogne. GDS C 40 (den lille) er også i farezonen, denne vogn har DJK's-bestyrelse vældig "kik" på - til brug på Sorø Damp-jernbane. (PT)