meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 6/61   -   November 1961

tilbage

Foreningens eget tog -ØSJS 3 NPMB C 31 NPMB E 41 - klar til afgang på Bandholm st. (Foto: Nord-foto),

Møder og udflugter.

Udflugt søndag 12. november på Amagerbanen (AB). Mødested: Amagerbanen station, hj. af Vermlandsgade/ Uplandsgade, kl. 9.30. Kørsel til Kastrup retur med damptog - med ophold undervejs for besigtigelse af stationer, sidespor m.v., samt for fotografering. Toget oprangeres af: AB damploko 6 AB-E 2 + DSB Cv-vogne. Afslutning i Amagerbro kl. c. 12. Deltagerafgiften kr 6 må snarest og senest den 8/11 indbetales på postgirokonto 67394 adressret P. Thomassen Strandvej 201 Hellerup ; (senest den 10/11 kan beløbet endvidere indbetales pr. postanvisning (samme adresse) Der udsendes ikke program eller billet - postvæsenets kvitteringstalong vil være gyldig billet. Medlemmer, der plejer at afhente billet i sekretariatet, kan dog få dog få en sådan udleveret der - som sædvanlig.

Amagerbanen - meget kort fortalt.

Aktieselskabet Amagerbanen stiftet den 17/6 1905 - strækningen Amagerbro Dragør (12, 1 km) åbnet før drift den 17/7 1905-. Persontrafikken indstillet 31/3 1938 - genoptaget i tidsrummet 6/5 1940 til 31/8 1947. På strækningen Tømmerup-Dragør indstilledes godsbefordringen ligeledes den 31/3 1938 - sporet blev dog liggende, og godsbefordringen genoptoges i fuldt omfang den 6/5 1940, for atter at indstilles den 30/4 1957, denne gang på grund af lufthavnens udvidelse - af samme årsag indstilles godsbefordringes Kastrup-Tømmerup den 16/6 s.å. Jernbanen drives nu som ren godsbane, der p.t. giver overskud.

K-maskine afskeds- & Bandholm-turen, den 15, oktober blev en stor succes for arrangøerne - med et deltagerantal på c. 160 personer. DJK har aldrig før haft et arrangement, der i den grad har haft pressens bevågenhed. Det vil føre for vidt at nævne den totale omtale - nævnes skal blot, at den samlede sydsjællandske og lolland-falsterske presse havde forhånds- og "efter"omtale af turen - af den københavnske presse kan særlig nævnes AKTUELT (14/10), der foruden turomtale, bragte en artikel om foreningens virke i almindelighed, EKSTRABLADET (14/10), hvorfra den morsomme tegning af L. Nederland er hentet, POLITIKEN (15/10), samt ugebladet SE OG HØR (19/10). Fjernsynets aktuelt" bragte et 2 1/2-minuts glimt den 16/10 - og sidst - men ikke mindst ærefuldt - kan nævnes, at turen omtaltes i DSB's officielle organ VINGEHJULET (25/9). (PSR)

Da turledelsen ved en fejl ikke havde bestilt LJ's særtogsplan - vedlægges dem - foruden en oversigt over LJ og NKJ's rullende materiel - som bilag.

Meddelelser fra bestyrelsen.

Sekretæren - der, beklageligvis, af og til også må passe sin egen forretning - har i den senere tid været overbebyrdet med arbejde. Respektér derfor venliget telefontræffetiden: tirsdag til fredag 10-14 - eller måske kunne sagen klares ved et brevkort ? (EBJ)

Bestyrelsen har ladet udarbejde et "oplysnings- & hvervsblad" (omtale af foreningens arbejde m.m., samt indmeldelsesformular). Har De en interessefælle, der vil vide mere om - og eventuelt være medlem af - DJK kan bladet rekvireres hos kassereren, Mogens Bruun, Lindehøjen 10 Vanløse.

Fredag den 6. oktober kl. 10.10 afgik fra Helsingør særtog 9400, bestående af loko S 737 - "kold F-maskine 492 -HHGB/DJK A l. F-maskinen, der skulle til reparation efter rangeruheld, måtte kun fremføres med hastighed 40 km/t.,og tilsvarende gjaldt for foreningens vogn, der jo kun er udstyret med vacuumbremse. Kl. 11,05 ankom særtoget til Klampenborg, og A 1 rangeredes,som den første "musæumsvogn", over på det sidespor, der er stillet til foreningens rådighed. (SvJ)

Vi er nu i fuld gang med restaureringen af vort erhvervede materiel: lørdag kl. 13-17 arbejdes der på KSB C 20 i Østerport remise (nedgang fra Langeliniebroen), alle er velkome til at give en håndsrækning, og efter aftale kan der arbejdes alle øvrige dage. Søndag formiddag (og eftermiddag) mødes et hold i Roskilde maskindepot og "virker" med ØSJS 6 - også her er alle medlemmer velkomne - ogå de, der mener sig værende uden kvalifikationer. Vore NPMB-vogne der nu er anbragt i Maribo, savner lak og maling, et savn, der bør afhjælpes i vinterens løb - medlemmer i Lolland-Falster området efterlyses ! Tilbud om hjælp ved restaureringsarbejderne bedes rettet til næstformanden ,lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen, Blichersvej 5, l, Helsingør. (SvJ)

Sekretariatet har følgede publikationer til salg:

ODIN OG ROSKILDE - det smukke billedhæfte med fotos af de fleste DSB damp og motorlokomotiver og motorvogne (88 sider). Favørpris for DJK-medlemmer: kr. 7,50 ( inkl. porto) . ELEMENTÆR JERNBANE LÆRE - jernbaneskolens "all-round"-indblik i DSBs mange virkefelter (105 sider - med rnange fotos, bl.a, af rullende materiel): kr. 3,80 (inkl. porto),

DEN STORA LOKOMOTIVJAKTEN - Walt Disney s' morsomme skildring fra den amerikanske frihedskrig (svensk tekst): kr. 3,80 (inkl. porto).

Postkortserie A(3 kort med motiver fra (a) Kalvehavebanen, (b) Næstved-Præstø-Mern banen, samt fra (c) Horsens-Bryrup-Silkeborg jernbane):kr. 2,50 (inkl, porto). Bestilling sker ved indsættelse af ovennævnte beløb (angiv ønsket artikel på talonen) på postgirokonte 67394, adresseret P. Thomassen, Strandvej 201,Hellerup. Til fordel for vogn-restaureringsarbejderne sælges endvidere "stykker" (velegnet til brevpresser o.lign.) af landets letteste spor - 4 kg tipvognsskinner - 10 cm - for den latterlige lave pris af kr. 4(excl. porto). Tilsendes pr. efterkrav efter henvendelse til lokomotivfyrbøder Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1, Helsingør.

DSB Motormateriel: ialt 25 Mg (t.o.m. Mx 1025) er nu leveret og indsat i driften (15/10). 2. distrikt "skolemaskiner" 1002 og 1003 er returneret til 1. distrikt, der herefter disponerer over de første tyre numre. Rest leverancen vil tilgå 2. distrikt.

Af rangerloko'et litra MH er ligeledes ialt 25 atk. leveret og indsat i driften (t.o.e. MH 325)(15/10).

Cestralværkstederne København og Århus har fortaget arbejdet med modernisering af ældre Mo-vogne (installation af oliekedel, ny type frontruder, således at vindner-gitter kan undværes, samt ny "indmad" i passagerafdelingen).

Pr. 15/10 var ydeligere fire vogne ombygget (se ogaå M /61): 1985, 1987, 1990 og 1993 (tidl. 585 o.e.f.). Yderligere otte vogne vil blive ombygget i den nærmeste tid.

("Traktionslisten" fra M 2/61 kan rettes for MX, MH og Mo's vedkommende. Antal siddepladser i ombyggede Mo-vogne ændres til 37). Traktor nr. 22 er udrangeret. (se M 2/61 - side 3).

Leveringen af 17 MM-vogne (elektriske motorvogne) vil blive påbegyndt i den nærmeste fremtid.

Det nye lyntogsmateriel (se "Vingehjulet" nr. 12/61), der er bestilt hos "Maschinenfabrik Augsburg-Nürenberg" (MAN), vil blive litreret og nummereret således: 5 motorvogne Ma 460-464, 5 styrevoge 2. klasse BS 480-484, 5 personvogne/1. klasse Am 500-504, 2 personvogne 2. klasse BM( 520, 52l, 3 restaurent- & 2. klasse-vogne BR 530-532. Nærmere m.h.t sammekoblingen m.v vil følge senere.

Damplokomotiver: følgende maskiner - sidst tilhørende 2. distrikt - er udrangerede, og - med undtagelse af D 871, der er reserveret jernbanemuseet - er udbudt til salg: E 973, PR 901, 926, 930, R 951, R 523, 577, H 789, 791, 798, 794, 795, 799, D 801, 809, 810, 811, 815, 840, 867, 871, 878, 894, HS 387, 390, 395, 406, 416, 420, 422, DF 132. ("Traktionslisten" kan á jourføres - en liste over udrangerede damploks fra 1. distrikts beholdning følger i M 7/61 ).

Varmemaskineudstyret fra k 539 (1. distrikt) er nu anbragt på D 838. Vogne: pr. 15/10 var følgende vogne i ordre; med levering frem til udgangen af 1963: personvogne: 15 AV, 10 BL, 20 CC, 10 CL, 8 CLE, 6 CLS 5 IM, 20 EA, 17 FS (u/lev), 8 FS-erstatningsvognkasser, samt ovennævnte bivogne til nye lyntog. Godsvogne 50 Fd (ballastvogn), 400 Gs (når disse vogne er leverede med udgang l962 vil DSB råde over mere end 2000 stykker af denne lukkede UIC-standard type, 100 Hs-t (lukket godsvogn med skydevægge), samt 100 Ks (tidl. T) (u/lev.), (Litra Fd, Ks m.fl. vil eventuelt være medlemmerne ubekendt - det er litra efter UICs fælles-europæieke system - nærmere vil følge i "meddelelser..."). "Scandia" eg centralværkstederne arbejder endvidere på modernisering af visse ældre bogier på 1. klasse-stålpersonvogne, samt på udbytte af glidelejer mod rullelejer (type 26) på et stort antal nyere godsvogne (IA, IAR, HD, PB m.fl.).

Privatbaner: HFHJ damploko nr. 9 er nu udrangeret og ophugget, (Husk listen i W. Bay's bog - se nærmere i M 3/61). HFHJ har fra fa. Carl Møller, Nagbøl modtaget en 90 hkr diesel-rangertraktor nr, 4; traktoren er stationeret i Hundested, hvor den har afløst traktor nr. 1, der nu er ophugget.

Mandag den 11. september d.å, tilyste 2. distrikt særtog 6315-6551-6712- 6064 over strækningen Ringkøbing-Skjern-Herning-Fredericia-Odense. Særtoget bestod af MK/FK samt 18 RØHJ-vogne og en sneplov (se nedenstående skema). Rejsens mål, og for vognenes vedkommende "endeotationen, var ophugningafirmaet H.I. Hansen, Odense.

Tilbage på banen - og benyttet ved optagningen af sporet - er herefter kun de to motorvogne M 2 og 4 (ex DSB MF 652 og 653), der er købt af ophugningafirmaet Petereen & Ålbeck, København. (Vedr. de to Sm og Sp'en - se M 5/61). Optagningen af sporet på NPMB er afsluttet. Dieselloko 6 og personvogn C 34 holder på Næstved station (15/10).