meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 5/61   -   September 1961

tilbage

Møder og udflugter.

Møde tirsdag 26. september kl 20 i "Trafiketaterne",s mødesal, Trommesalen, 2, 5 sal, København V.- "Sommerens oplevelser" - medlemmernes "jernbaneiagtagelser" fra ind- og udland. Alle er velkomne med store, såvel som små indlæg - filmsapparat (8 m-) og projektionsapparat forefindes. Derefter auktion (se omstående), samt selskabligt samvær i "Etaterne"'s restaurant.

Udflugt søndag 15. oktober kl. 8.00 på "Sydbanen" og "Lollandsbanen" (LJ), Den bliver vor hidtil største særtogstur, en tur De bestemt ikke må gå glip af: Programmet er følgende:

Afgang fra København H kl.8,00 med særtog forspændt DSBs sidste i drift værende K-maskine, nr. 582. Det bliver sidste tur, K 582 skal køre, idet den pr.15 11 forfalder til revision og derefter udrangeres.

Mellem Køge og Næstved bliver der tid til et par fotostop ved udvalgte kønne steder. - I Næstved kobles DJTKs egne 2 vogne, NPMB-vognene, bag på toget, og hastigheden nedsættes herefter til 6o km/t. Fotostop ved Storstrømsbroen (Masnedø krydsningssation).

I Nykøbing F. overtages vort tog af et LJ-diesellokomotiv, og kl.11,35 er der afgang mod Maribo, ank. kl.12,25. Her venter DJKs eget lokomotiv "FAXE", og der fortsættes med dette ad Danmarks ældste Privatbane, Maribo-Bandholm banen fra 1869, mod Bandholm, hvor middagen venter. ( Medbragt mad kan også nydes).

Efter middagen returneres vort tog ad den smukke gamle bane med diverse fotostop, og ved ankomsten til Maribo bliver der lejlighed til at se remisen, ligesom LJ 16 og Danmarks ældste diesellokomotiv vil blive trukket ud til fotografering.

kl.16,10 går turen hjemad, og i Nykøbing F venter K 582 med dampen oppe, parat til at vise, hvad en K=maskine dur til. kl.18,58 ankommer vi til København efter en forhåbentlig; uforglemmelig tur.

Da det som nævnt er absolut sidste gang, der bliver lejlighed til at køre med en K-maskine, må De ikke snyde Dem selv for denne tur. Tag familien med:

Tilmeldelse og evt. middagsbestilling (.pris kr.6-7,5o, skal ikke forudbetales) må være DJKs seketariat i hænde senest 10/l0. (Giro 673 94, P. Thomassen, Strandvej 20l, Hellerup). Priser for turen er følgende:


For deltagere fra København kr.32,00
" " " Roskilde " 28,00
" " " Næstved " 20,00
" " " Nykøbing F " 14,00
" " " Maribo " 10.00

For børn under 12 år er prisen det halve af prisen for en voksen.

For ikke-medlemmer - bortset fra medlemmers hustruer og kærester - betales et ekstra gebyr kr.4,00, som dog godtgøres ved indmeldelse i DJK inden 1/11; kontingentet for resten af 1961 er iøvrigt kun kr.13,00. Ved tilmeldelsen tilsendes kontrolbillet samt udførligt program, evt. særtogsplan.

Rettelser til M 4. Under omtalen af OHJs ny vogne nævnte BL 229 og 230; skal være 230 og 231. - LNJs sidste motorvogn er ikke M 5, men M 4. - HVJ M 5 var tidligere TKVJ M 5 ("Lille Johannes").

DJK's MATERIEL.

Da der fra inkompetent side er udspredt rygter om, at DJK havde kik .på ikke mindre end 8 lokomotiver og meget andet, bringes her en oversigt over, hvad klubben ejer, og hvad den har fået overladt til brug eller lån. DJK agter ikke at løbe mere, end hvad økonomien tillader.

DJK ejer eet damplokomotiv, der tidligere hed "pusterøret" eller "sukkergrisen" Det hedder fremtidig DJK nr. 3 eller "FAXE:", som det oprindlelig, hed ,på ØSJS. Ved velvilje fra LJ har det fået remiseplads i Maribo, og her henstår det nu i bedste stand, køreklart og godkendt til personbefordring, trykprøven er bestået med glans; nogle uforudselige vanskeligheder blev overvundet af vort medlem, mekaniker Guntofte, der med bistand af LJs værksteder har udført næsten hele arbejdet med maskinen. Det er en ikke ringe bedrift at få godkendt et 83-årigt damplokomotiv (Krauss 1878) til personkørsel: en prøvetur - 27. august fra Maribo til Bandholm forløb fuldt tilfredsstillende og vakte naturligvis en del opsigt.

DJK nr. 1 (tidligere ØSJS nr.6) er af Stålvalseværket i Frederiksværk overladt DJK til evt. brug. DSB har beredvilligt givet det husly i Roskilde; hertil ankom det efter en tur, de implicerede sent vil glemme. Efter at nogle af vore mest aktive medlemmer havde ofret et koloasalt arbejde, først i Frederiksværk og senere i Hillerød, på at gøre det køreklart, kørte det ved egen kraft først Frederiksværk-Hillerød og senere Hillerød-Roskilde. Det har desværre vist sig, at maskinen er i en sådan forfatning, at det ligger langt uden for mulighedernes grænse at istandsætte den tilstrækkeligt til at blive godkendt, og da den ikke har store chancer for at bestå den lovbefalede trykprøve næste år, må DJK nøjes med at oppudse den og vedligeholde den udvendigt. DJK nr. 2, der stammede fra Hammersholt teglværk (Orenstein 1915, 900 mm), blev før DJKs start overladt den daværende veteranbanekomite af Stålvalseværket. Da de første veteranbaneplaner (kørsel på teglværksbaner) ikke lod sig realisere, og maskinen ikke kan gøres køreklar, har den kun interesse som museumsgenstand. DJK har ingen mulighed for at bekoste noget på den, ej heller noget sted at anbringe den, og den kørtes herefter tilbage til Frederiksværk. Den har det sidste halve år henstået i Hillerød til ærgrelse og ulempe for både HFHJ, hvis godsvogn den står på, og for GDS, hvis plads den optager. DJK skylder de to baner tak for udvist tålmodighed:

Af vognmateriel ejer DJK følgende:
NPMB personvogn C 31 og rejsegodsvogn E 41, begge 1899; henstår i Næstved.
HHGB personboggievogn A 1, henstår i Helsingør. (Vulcan 1906)
DSB personvogn Cy 4656, tidligere KSB C 20!) (1906), henstår i Østerport remise.
HHJ postvogn D 32, Scandia 1882, henstår i Odder.

Endvidere forventes i nær fremtid handel afsluttet om NFJ A 7, 1 -2. klasses personvogn (Scandia 1911), henstår i Bogense. Formentlig den sidst byggede kupevogn.

DSB har meddelt os, at der kan overlades os sporplads i Klampenborg vederlagsfrit. Det er herefter hensigten at få transporteret .HHGB-vognen dertil og anvende den som opbevaringslokale for klubbens arkivalier og materialer m.v. samt i mindre udstrækning til møder.

I sommerens løb har DJK modtaget forskellige gaver. Fra RHJ 2 længder af banens første spor, de hule "bukskinner", der udskiftedes i 1924 . Fra flere baner en del bøger og arkivalier til klubbens auktioner. Fra farvehandler Adamsen malervarer til vort materiel, og sidst, men ikke mindst, har nogle af vore medlemmer ydet betydelige bidrag i form af arbejdskraft og -tid. DJK bringer sin bedste tak til alle, der har hjulpet os og vist forståelse og interesse.

Med erhvervelsen af ovennævnte materiel er virkeliggørelsen af vor plan om etablering af en veteranbane rykket et godt, stykke nærmere men meget arbejde må gøres for at bringe vognmateriellet i brugbar stand. Vi opfordrer derfor alle til at give en håndsrækning, stor eller lille, med dette arbejde: Alle kan deltage uden særlige kvalifikationer. Henvend Dem derfor snarest til S. Jørgensen, Blichersvej 5,1·, Helsingør.

SET OG SKET SIDEN SIDST.

For at tage det bedrøvelige først: De nedlagte baner. Skinneoptagningen på NPMB skrider rask fremad. D. 15/8 havde man passeret Snesere.

RØHJs likvidationsudvalg har haft en del vanskeligheder at kæmpe med, så man der er kommet ret sent i gang. Af materiellet er kun Sm 2 solgt til RHJ, ukrudtssprøjtevognen til VLT'J, og Sm 1 og· bivognen er afhændet til OMB . De 3 små motorvogne overtages midlertidigt af Petersen og Albeck til brug ved skinneoptagningen. Alt det øvrige materiel ophugges hos H I Hansen, Odense. Salget af byninger· er gået nogenlunde; Holstebro sydbanegård har Hjemmeværnet købt for 1oo.ooo En del af sporarealet der bevares som DSB-sidespor.

Horsens Vestbaner nedlægges med udgangen af marts 1962. Efter den succesfulde tur på Bryrupbanen håber klubben at kunne arrangere en damptogtur næste år: Horsens-Rask Mølle-Tyregod-Brande-Ejstrupholm-Rask- Mølle-Horsens.

Langelandsbanen indstiller driften 1/10-62. Forsinkelsen af broarbejdet over Siøsund forlængede banens levetid med 1/2 år. Der skal anlægges landevej på banelegemet Rudkøbing -Spodsbjerg;. En udflugt til Langeland med særtog på LB er selvfølgelig under overvejelse, men det bliver næppe med damp, da lokomotivet ikke har kørt de sidste år og vil være for bekosteligt at gøre køreklart men LB har andet materiel, der er værd at se på og køre med .

Der er flere baner i farezonen. Strækningen Nykøbing-Nysted får næppe nogen lang levetid som ren godsbane. Siden vor vellykkede tur på SNNB har banen haft endnu et damptog, men det var ikke så festligt som vort: Loko 5 kørte fra Nysted med sneploven til Stubbekøbing. Sikkert den sidste rejse for både nr. 5 og sneploven.

Ålborg privatbaner fik hurtigt kvaler med NPMBs danske skinnebus. Andendagen stak den "en albue ud gennem komfuret", som det så kønt hedder på værksteds-jargon. En ødelagt motor -kr.28.000. - NPMB s svenske skinnebus, der kom til NFJ, er malet rød og kører godt nok.

Apropos NFJ: Det blev ikke til så meget med dampkørslen som først antaget. Nr.III fremførte nogle skolesærtog, medens motormateriel var under reparation. - Af nogle takstrettelser fremgik det, at NFJ ikke længere har 1.kl., selv om dette står i køreplanen. Af de to 1.-2.-kl.-vogne, NFJ havde tilbage, blev den ene ophugget for et år siden, og den anden køber DJK: Det er vel den sidete kupe-vogn, der er bygget til danske baner (A 7, Scandia 1911).

OMB har haft nogle nedbrud af motormateriel, og Loko 1 har været opfyret i Odense til reserve. Ellers har det været meget småt med dampkørsel på privatbaner den sidste tid. Udover VLTJs daglige havnetog har kun TKVJ haft nogle skoleudflugtstog og VNJ nogle store militærtog.

HFHJ 9 og GDS V og 11 står nu for ophugning. Sidstnævnte meddelelse kom helt bag på DJK, som havde planlagt en damptur på GDS og HHGB. - Den lille LJ-maskine, der i et par år har stået i Hillerød, er nu endelig forsvundet.

ANNONCER:

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE udgivet af dansk lokomotivmands forening indeholder mange artikler af interesse for jernbaneinteresserede. Hellerupvej 44, Hellerup

JERNBANE-, RUTEBIL,- FÆRGE-, BUS-, SPORVOGNS- og andre billetter fra mange lande i Europa sendes gratis imod frankeret svarkuvert. Hoteletiketter og frimærker byttes. Bruno Wittgrefe, Slotsgade 13, Fredensborg.

AUKTION ved medlemsmødet d. 26/9,Da der har vist sig stor interesse for klubbens auktioner, også fra medlemmer udenfor København, er vi blevet. anmodet om at bringe en liste over de vigtigske sager, der var indleveret til salg i klubben (hovedsagelig gaver fra banerne og medlemmer), for at udenbys boende og de, som er forhindret i at komme til møderne, kan byde på sagerne. Deres bud må være sekretariatet i hænde senest dagen før mødet, og hvis der på dette ikke bydes over, sendes de ønskede sager pr. efterkrav + porto, eller de kan afhentes i sekretariatet (Hellerup Frimærkehandel, Strandvej 2o1) tirsdag-fredag kl.10-17 eller efter nærmere aftale. Der er intet salær.
1. Jubilæumsskrift: Amagerbanen 1907-17, 30 sider.
2. do. Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane 1899-1949, 42 s., ill.
3. do. Hads-Ning Herreders Jernbane 1884-1909, 42 s., iil.
4. do. " " " 1884-1944, 30 s., ill.
5. do. " " " l884-1959, 24 s., ill.
6. do. Horsens-Tørring Banen 1891-1916, 24 s.
7. do. Høng-Tøllese Jernbane 1901-1951, 32 s., ill.
8. do. Lolland-Falsterske Jernbane Selskab 1874-1924, 106 s., ill.
9. do. Næstved-Præstø- Banen 1900-1925, 46 s., ill. (sjælden!)
lo. do. Skagensbanen 1890-1930, 8 sider, ill. (Sjælden!)
11. do. Sydfyenske Jernbaner 1876-1926, 16 s.
12. do. Thisted-Fjerritslev Jernbane 1904-1954, 30 s., ill.
13. do. Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane, 1917-1942, 48 s., ill.
14. Komplet sæt edm. billetter fra Præstøbanen (ca. 300 stk.)
15. DSBs sommerkøreplan (den røde) 1936.
16. Fabers Rejseliste 1927.
17. DSB tjenestekøreplan 1960) (sommer), kpl., lA, 1B, 2 samt TIB.
18. " " 1A og 1B 1946, 2: 1947.
19. " årsberetning 1930/31.
20. " Lærebog i Maskinvæsen for Lokomotivpersonalet, 1909. 372 sider, ill.
21. " Damplokomotivet og dets Betjening 1925. 2 bind, 384 s., 427 ill. som ny.
22. " Ordresamling Serie F 1908, 690 sider. Velholdt, sjælden:
23. Signalreglement for Privatbanerne 1936, ill.
24. Aalborg Privatbaners tjenestekøreplan 1927.
25. Fabers Rejseliste 1909.

Sidste: På et bestyrelsesmøde vedtog HHJ at forære DJK postvognen D 32: D.27.aug. foretoges prøvekørsel med vort lokomotiv FAXE på Bandholmbanen. Det vakte stor opsigt i Bandholm og i den lollandske presse, og prøvekørslen forløb fuldtud tilfredsstillende; K. Guntofte var lokomotivfører.

En større "redningsaktion" iværksattes for at bevare GDS C 40, landets mindste personvogn. På Politikens bagside (31/8) sås en artikel om vognen, og man opfordrede interesserede til at give et. bidrag. sekretariatet modtog adskillige henvendelser og tilsagn om kontante beløb, og vi er herefter nødt til at købe vognen, selv om de indkomne beløb langfra dækker købsprisen. C 40 er købt, og den vil ved først givne lejlighed blive kørt til vor sporplads i Klampenborg.

Literaturanmeldelse: Fra England har vi modtaget et lille hefte, "Danske industrilokomotiver", omfattende en oversigt over størstedelen af de mange normal- og smalsporede lokomotiver, der siden 1864 har været benyttet her i landet. Oversigten omfatter godt 250 lokomotiver og indeholder 12 fotos. Den vil kunne købes for ca. kr.6,00 fra .Mr. D. Cole, Scarsdale Villas, London W.B. - Hvis der er interesse for det, vil DJK udarbejde et særligt rettelsesblad.