Dansk Jernbane-klub
Nyt fra Hovedbestyrelsen


Ekstraordinær generalforsamling i DanskJembane-Klub

Lørdag den 4. juni 2005, kl. 11.00

Ændret mødested!
Det har vist sig nødvendigt at ændre mødestedet for den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub
den 4. juni 2005 kl. 11,00. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i

Vesterbro Kulturhus
Lyrskovgade 4
1758 København V
Lokale 6, 3. sal

Dagsordenen vil være som annonceret i M1/2005:

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2. Forslag om ændring af foreningens ved tægter jvf. udsendt forslag herom.
    (Forslaget er gengivet på side 2-3 i Jernbanen M1 marts 2005.)
3. Eventuelt

Den foreslåede vedtægtsændring, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. april 2005, men som skal bekræftes på en ny generalforsamling for at opnå gyldighed, har til formål at muliggøre optagelsen af Djurslands Jernbanemuseum som en del af Dansk Jernbane-Klub. I denne forbindelse udvides DJKs formål til også at omfatte museumsvirksomhed, og en ny paragraf giver Djurslands Jernbanemuseum mulighed for at vælge et medlem af DJKs hovedbestyrelse. Den nye paragraf fastlægger også nogle rammer for Djuslands Jernbanemuseums virke som en del af DJK. Djurslands Jernbanemuseum vil få vidtgående lokalt selvstyre, således at de aktive medlemmer ved museet selv tilrettelægger driften. Alle de foreslåede ændringer har således med Djuslands Jernbanemuseum at gøre, og DJKs organisation som sådan fortsætter uforandret.

Thomas Nørgaard Olesen
Formand.


Referat af ekstraordinær generalforsamling 2005 i Dansk Jernbane-Klub

Lørdag d. 4. juni 2005, kl. 11.00
afholdt Dansk Jernbane-Klub ekstraordinær generalforsamling i Vesterbro Kulturhus i København.
Formanden, Thomas Nørgaard Olesen, indledte med at byde velkommen til de 21 fremmødte.
Bent Jacobsen valgtes til dirigent, mens Karsten Hindsberger, Allan Zenth og Vagn Lindstrøm valgtes til stemmetællere.
Alle valg fandt sted med akklamation.

1. Forslag til vedtægtsændringer
Formanden redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer og baggrunden herfor. Forslaget blev herefter sat under debat. Vagn Lindstrøm spurgte, hvorledes Djurslands Jernbanemuseum hidtil havde været organiseret. Formanden redegjorde herfor. Bent Jacobsen spurgte, hvorvidt Djurslands Jernbanemuseum allerede havde valgt et medlem til Dansk Jernbane-Klubs hovedbestyrelse. Formanden svarede, at det endnu ikke var tilfældet. Herefter blev forslaget til vedtægtsændringer vedtaget enstemmigt.

2. Eventuelt
Søren Bay fortalte lidt om den efterfølgende busrundtur. Da ingen andre ønskede ordet, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter formanden takkede dirigenten for god og myndig mødeledelse.
Bent Jacobsen, dirigent.
Thomas Nørgaard Olesen, referent.