Dansk Jernbane-Klubs materiel og bygninger
Udvidelse af Dansk Jernbane-Klubs Magasin for historisk jernbanemateriel - Vognhal II
Vognhallen i Marslev er i dag fuldt udnyttet. Der findes dog stadig materiel i foreningens eje, som vi gerne ville have mulighed for at opbevare under bedre forhold.       Og med de hastige forandringer, som jernbanerne gennemgår i disse år, kan man også forvente, at foreningen i nær fremtid vil anskaffe yderligere materiel, som der også skal skaffes plads til.

Rejsegilde 13. september 2019
Fredag d. 13/9-2019 blev der holdt rejsegilde for Dansk Jernbane-Klubs magasinhal nummer 2 i Marslev. Efter adskillige års forberedelser er vi nu kommet så langt, at der kunne holdes rejsegilde for udvidelsen af magasinet. Takket være store bidrag fra medlemmerne er det nu muligt at få opført magasinhal nummer 2, som forventes rejst med udgangen af 2019.       Herefter kommer arbejdet med tekniske installationer og sporlægning. Til dette arbejde er der brug for yderligere midler til materialer og indlejning af maskiner.
Der modtages fortsat med tak bidrag, som man har mulighed for at få skattefradrag for.                                 Foto: Bent Lasse Olsen

12. september 2019   Klar til rejsegilde

13. september 2019   Rejsegilde

13. september 2019   Den grønne væg bagest er vognhal I

11. september 2019   Der bygges

12. september 2019   Det går hurtigt fremad

12. september 2019   Søren inspicerer

Indkøb af jord og den indledne planlægning 2008-09
Giv et bidrag til vognhallen
DJK's vognhal II i Marslev
På DJK's generalforsamling i marts 2009 kunne Søren Bay fremvise de aktuelle tegninger for DJK's anden vognhal i Marslev. DJK's første vognhal blev som bekendt indviet i april 2004 og har siden skånet knap 450 m historisk jernbanemateriel for vind og vejr. Vognhallen har med andre ord vist sit værd og er i dag fuldt udnyttet. Heri ligger også baggrunden for arbejdet med at opføre vognhal II. Der findes stadig materiel i foreningens eje, som vi gerne vil have mulighed for at opbevare under bedre forhold. Alle, der har kastet et blik mod vognhallen i Marslev, vil vide, at der allerede står meget materiel udendørs og venter på ly og tørvejr i vognhal II. Og med de hastige forandringer, som jernbanerne gennemgår i disse år, kan det også forventes, at DJK anskaffer sig yderligere materiel, som der også skal skaffes plads til. Samtidig bliver mulighederne for at opbevare jernbanemateriel indendørs andre steder stadig færre. Der er alt i alt hårdt brug for endnu en vognhal. Det betydelige arbejde med at forberede hallen har pågået gennem et par år. DJK købte i 2008 jord til vognhal II (og i øvrigt også jorden under den nuværende vognhal, som hidtil havde stået på lejet jord). Det var håbet, at byggeriet kunne være påbegyndt i 2009, men forberedelsesarbejdet har vist sig så omfattende, at byggeriet først forventes iværksat til næste år. Hertil kom, at de formelle forhold omkring projektet forsinkedes i forbindelse med procedurerne omkring kommunens lokalplanforslag. Men nu har kommunen sat projektet til høring, så vi kan komme videre.
      Den nye hal
Tegningerne til vognhallen viser en hal i stil med den nuværende, beliggende i forlængelse af den nuværende hal. Hallen er planlagt til at omfatte fire spor på 120 meter samt velfærdsfaciliteter. Den vil få en indsnævring i hallens bagerste del (af hensyn til myndighedskrav), som betyder, at et af de fire spor afkortes med ca. 30 meter. Udover en fordobling af den indendørs sporkapacitet i Marslev omfatter projektet også forbedrede faciliteter for de af foreningens kræfter, der arbejder i hallen og med materiellet i Marslev - faciliteter, der i dag er hårdt tiltrængte. Bygningen af selve vognhallen og byggemodningen af grunden forventes at koste op imod 5 mio. kr. (med en betydelig usikkerhedsmargin på begge sider). Dette beløb omfatter opførelsen af den "rå" hal med støbt gulv og bortskaffelse af ikke ubetydelige mængder jord. Hertil kommer udgifter til sporlægning samt el- og VVS-arbejde. For beløbet får DJK til gengæld næsten en halv kilometer spor under tag!     
DJK’s Vognhal I i Marslev den 23. november 2008
Foto: Mariusz Znyk

Finansiering af vognhal II
Et første betydeligt skridt i opførelsen af vognhal II var købet af jorden i Marslev. DJK forestod denne betydelige investering af egne midler, men vi behøver hjælp til at løfte det samlede projekt. Vi arbejder derfor ihærdigt med at ansøge landets fonde om økonomisk hjælp til vognhalsbyggeriet og tror på, at vi kan få nogle flotte tilskud til projektet. Men medlemmernes hjælp kan vi ikke undvære. Medlemsbidrag spillede en vigtig rolle ved den første vognhal, og det håber vi også, at de kommer til ved den næste.

Giv et bidrag til vognhallen